koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Ukryte w Krajobrazie

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 36 586 wyświetleń od 13 stycznia 2013

Pamięć miejsca w świ­etle ustaw­ień sys­te­mowych B. Hellingera

Spotkanie adresowane do osób zain­tere­sowanych metodą ustaw­ień sys­te­mowych B. Hellingera

Ter­min: 18 sty­cz­nia 2013 (18:00 — 20:00)

Miejsce: Księ­gar­nio Kaw­iar­nia NALANDAPlac Koś­ciuszki 12, Wrocław

Wstęp: 10zł

Jed­nym z istot­nych aspek­tów pracy metodą ustaw­ień sys­te­mowych jest stworze­nie przestrzeni, w której ujawnić się może to, co w danym sys­temie rodzin­nym jest niewidoczne. Coś, co wpły­wało na jego stan (coś co ukryto — świadomie, nieświadomie, coś zapom­ni­anego, wypartego). Przykład­owo przy­wróce­nie należnego miejsca zapom­ni­anemu członkowi rodu pozwala uwol­nić się od iden­ty­fikacji z nim przez osobę pracu­jąca nad swoją rodz­iną. Osoba ta może w kon­sek­wencji zacząć żyć włas­nym życiem a równowaga sys­temu zostaje przy­wró­cona na wyższym, bardziej ener­gety­cznym poziomie.

Jeżeli roz­pa­try­wać pode­jś­cie sys­te­mowe szerzej, to nasze rodziny są także ele­mentem więk­szych, bardziej złożonych sys­temów społecznych ( np. nar­odu), a my jako ludzie jesteśmy częś­cią więk­szej całości, którą możemy nazwać Naturą. Poprzez współt­worze­nie his­torii zapisu­jemy nasz los w miejs­cach i kra­jo­brazach, a także ukry­wamy go w nich z takich czy innych powodów.

Dolny Śląsk jako kraina naz­nac­zona his­torią może być przykła­dem ilus­tru­ją­cym ten pro­ces. Na naszych oczach dzi­ałają pro­cesy sys­te­mowe i niekiedy odby­wają się spon­tan­iczne ustaw­ienia hellingerowskie w miejs­cach wydarzeń…

Wykład­owcą będzie dr Jacek Borow­icz, od 1989 r. współtwórca i wielo­letni ani­ma­tor wrocławskiego Ośrodka Spotkań Akademii Życia (www.akademiazycia.pl), ped­a­gog myśle­nia twór­czego i wykład­owca Pody­plo­mowego Studium Tech­nik Relak­sacyjnych (AWF Wrocław) na co dzień także nauczy­ciel aka­demicki oraz trener umiejęt­ności społecznych w biznesie.

Metodę ustaw­ień sys­te­mowych poz­nawał (i doskon­ali) min.na szkole­ni­ach i gru­pach super­wiz­yjnych prowad­zonych przez Heiko Hinrichs,a dyplo­mowanego ter­apeuty rodzin­nego, założy­ciela Insty­tutu Ter­apii Sys­te­mowej “Fam­ily Affair” w Bremie, gdzie odby­wają się ustaw­iczne szkole­nia dla ter­apeutów od kilku­nastu lat zaj­mu­jącego się metodą Berta Hellingera ( o pracy J.Borowicza czy­taj np.http://www.hellinger.com.pl/artyku-y/ustawienie-na-miejscu-zdarzenia-odnalezieni-krewni.html, http://www.hellinger.com.pl/artyku-y/ustawienie-na-miejscu-zdarze-verdun-1916.html ).

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ