koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
KRUPAKOMEDACO JEST GRANE - LIPIEC/SIERPIEŃ 2024 - nr 362SIŁY PRZEPŁYWU BWA SICNON SOLA SCRIPTA 2024
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

Goto­wa­nie wg 5 prze­mian połą­czone z goto­wa­niem makrobiotycznym

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 33 103 wyświetleń od 22 lutego 2013

Zapra­szamy na warsz­taty goto­wa­nia według 5 prze­mian połą­czone z goto­wa­niem makro­bio­tycz­nym. Tema­tem prze­wod­nim jest wio­senne oczysz­cza­nie i wzmacnianie.

W trak­cie warsz­tatu jak zwy­kle 3 pyszne posiłki makro­bio­tyczne.

Dla­czego należy oczysz­czać orga­nizm? Coraz wię­cej ludzi skarży się na syn­drom nie­ustan­nego zmę­cze­nia. Nie­któ­rzy wsta­jąc rano już czują się zmęczeni.

Sys­te­ma­tyczne oczysz­cza­nie orga­ni­zmu przy­naj­mniej raz w roku, naj­le­piej wcze­sną wio­sną, zatrzy­muje roz­wój cho­rób cywi­li­za­cyj­nych, pomaga prze­sta­wić się na zdrow­sze odży­wia­nie i daje efekty w postaci odczu­wal­nej poprawy samo­po­czu­cia. Poży­wie­nie powinno odży­wiać orga­nizm, dostar­czać mu ener­gii.

Kie­dyś na tzw. przed­nówku, bra­ko­wało poży­wie­nia i ludzie w natu­ralny spo­sób dawali odpo­cząć swoim narzą­dom. Obec­nie mamy przez cały rok dostęp do żyw­no­ści z róż­nych stref kli­ma­tycz­nych, która nie­stety nie służy naszym organizmom.

Okres wcze­snej wio­sny jest naj­lep­szym cza­sem, by pozbyć się tok­syn i odno­wić nasz orga­nizm. Cała przy­roda nas wtedy w tym wspiera. Robiąc detoks możemy naprawdę zre­ge­ne­ro­wać ciało, a także oczy­ścić swoje myśli, emo­cje i uczucia.

Makro­bio­tyka ujmuje zdro­wie czło­wieka holi­stycz­nie, dla­tego wszystko, co robimy dla ciała, robimy też dla duszy, serca i umysłu.

Zapra­szamy na prak­tyczne warsz­taty, na któ­rych w czę­ści teo­re­tycz­nej poznamy spo­soby oczysz­cza­nia i rów­no­wa­że­nia orga­ni­zmu, mono­diety makro­bio­tyczne i zasady goto­wa­nia o tej porze roku, w opar­ciu o makro­bio­tykę i goto­wa­nie według 5 Prze­mian. Nauczymy się wła­ści­wie kom­po­no­wać posiłki i orga­ni­zo­wać pracę w kuchni, by była dla nas sztuką wyko­ny­waną z radością.

Zaczniemy dzień od oczysz­cza­ją­cego i odkwa­sza­ją­cego śnia­da­nia, przy­go­tu­jemy obiad, zło­żony z kilku pro­stych, makro­bio­tycz­nych potraw, skosz­tu­jemy zdro­wych słod­ko­ści, a na kola­cję zro­bimy pro­ste, makro­bio­tyczne pasty do pieczywa.

Mam nadzieję, że tak wspól­nie spę­dzony czas będzie dla Was inspi­ra­cją i począt­kiem nowego stylu życia, który ozna­cza dla mnie życie w har­mo­nii z naturą, samym sobą i innymi ludźmi.

Prowadząca Ola Kos z wykształcenia anglistka, od kilkunastu lat pasjonuje się rozwojem osobistym i zdrowym stylem życia. Mieszka obok Bielska- Białej, chodzi po górach, uprawia ekologiczne warzywa i zajmuje się ceramiką. Makrobiotyką "zaraziła" całą rodzinę i wielu przyjaciół. Razem z mężem i córkami stworzyła ciepły dom, w którym odbywają się medytacje, zajęcia jogi i warsztaty gotowania.

Ter­min warsz­ta­tów: 24 marca 2013 od 10.00–18.00 (plus pyta­nia i odpowiedzi)

Miej­sce: Nalanda Księ­gar­nio Kawiarnia

Koszt: 160 zł

Info i zapisy: lucyna@nalanda.com.pl max 14 uczestników

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ