koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
TpL repertuar czerwiecDni Oławy 2024KRUPA | KAF Young Art Prize 2024!Gastro Miasto 2024CO JEST GRANE czerwiec 2024 - nr 361Wieczory w Arsenale 2024
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

Medy­cyna chiń­ska jako holi­styczny sys­tem — wykład

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 33 137 wyświetleń od 23 lutego 2013

Długo ocze­ki­wane spo­tka­nie z dr Agnieszką Krze­miń­ską, wybitną spe­cja­listką medy­cyny chińskiej.

NALANDA — pro­gram zajęć 22–23 marca 2013

Wykład piąt­kowy oraz sobot­nie warsz­taty (link) sta­no­wią nie­za­leżną całość, acz­kol­wiek obie czę­ści uzu­peł­niają się wza­jem­nie i z pew­no­ścią tre­ści prze­ka­zane w ramach warsz­tatu sobot­niego można będzie lepiej zro­zu­mieć, wysłu­chaw­szy piąt­ko­wego wykładu wprowadzającego.

————————————————————————————————————-

Pią­tek 22.03, godz.18.00–20.30 WYKŁAD

„Medy­cyna chiń­ska jako holi­styczny sys­tem tera­peu­tyczny – co to zna­czy leczyć przy­czyny cho­rób i jak im zapobiegać?”

Medy­cyna chiń­ska jest jed­nym z naj­star­szych… sys­te­mów diagnostyczno-terapeutycznych świata, sto­so­wana jest nie­prze­rwa­nie do dzi­siej­szych cza­sów. Dla­czego? Jej nie­zwy­kła sku­tecz­ność wynika z tego, że ujmuje ona czło­wieka jako wie­lo­wy­mia­rową, dyna­miczną całość. Zakłada, że poszcze­gólne narządy wewnętrzne sta­no­wią sieć ści­słej współ­pracy i wza­jem­nego wspo­ma­ga­nia. Za jedną całość uważa też ciało i umysł, dwa nie­ro­ze­rwal­nie ze sobą powią­zane aspekty ist­nie­nia czło­wieka. Ponadto medy­cyna chiń­ska uznaje, że istota ludzka pod­lega pra­wom kosmosu podob­nie jak wszel­kie inne zja­wi­ska; w świe­tle medy­cyny chiń­skiej ciało czło­wieka jest mikro­ko­smo­sem, któ­rego dzia­ła­nie odzwier­cie­dla prawa rzą­dzące makro­ko­smo­sem i który pod­lega cią­głej inte­rak­cji z zewnętrz­nymi wpły­wami ener­ge­tycz­nymi, takimi jak pora roku czy warunki pogo­dowe. Dzięki prak­tycz­nym przy­kła­dom omó­wio­nym w trak­cie wykładu będzie można zyskać szer­szą per­spek­tywę rozu­mie­nia fizjo­lo­gicz­nych i pato­lo­gicz­nych pro­ce­sów zacho­dzą­cych w ludz­kim ciele oraz doce­nić rolę żywie­nia, stanu umy­słu i oddzia­ły­wa­nia wpły­wów kli­ma­tycz­nych na zdro­wie człowieka.

Dzięki holi­stycz­nemu podej­ściu do świata i do czło­wieka medy­cyna chiń­ska jest jed­nym z naj­sku­tecz­niej­szych sys­te­mów medycz­nych na świe­cie. Ponadto nie tylko dostar­cza wyczer­pu­ją­cych, kom­plet­nych, spój­nych i zwe­ry­fi­ko­wa­nych empi­rycz­nie odpo­wie­dzi na pyta­nie o naturę cho­roby i spo­soby pie­lę­gno­wa­nia zdro­wia, ale także sta­nowi nie­zwy­kle inte­re­su­jący model filo­zo­ficzny, który daje solidne pod­stawy do owoc­nej reflek­sji nad istotą życia i miej­scem czło­wieka we wszechświecie.

Koszt: 40zł w tym poczę­stu­nek: jogi tea + ciastko Miej­sce: Nalanda Księ­gar­nio Kawiar­nia Vege­daj­nia Infor­ma­cje i zapisy: lucyna@nalanda.com.pl

O wykła­dowcy: Agnieszka Krzemińska

Wykształ­ce­nie:

  • jest absol­wentką czte­ro­let­niego Stu­dium tra­dy­cyj­nej medy­cyny chiń­skiej (francusko-niemiecki Insty­tut Avi­cenny, Kra­ków 2001–2005)

  • jest absol­wentką trzy­let­niego stu­dium „Dia­gno­styka róż­ni­cowa w medy­cy­nie chiń­skiej” (Kra­ków, 2007–2010)

  • uczen­nica prof. dra Li Jie (Aka­de­mia Medy­cyny Chiń­skiej Qing Bai), cią­gle dosko­na­ląca wie­dzę z zakresu medy­cyny chiń­skiej na licz­nych semi­na­riach w kraju i za granicą

  • uzy­skała cer­ty­fi­kat Insty­tutu Awi­cenny, ofi­cjal­nie upraw­nia­jący do naucza­nia die­te­tyki według medy­cyny chiń­skiej (2011)

  • ukoń­czyła pody­plo­mowe stu­dium die­te­tyki (Insty­tut wie­dzy o żyw­no­ści i żywie­niu czło­wieka, Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy w Pozna­niu, 2011)

Dzia­łal­ność:

  • pro­wa­dzi semi­na­ria z die­te­tyki ener­ge­tycz­nej według medy­cyny chiń­skiej w wielu ośrod­kach w Pol­sce, m.in. w Trój­miej­skim Ośrodku Medy­cyny Orien­tal­nej (TOMO, Gdańsk), w Insty­tu­cie Pro­fi­lak­tyki Zdro­wia i Medy­cyny Chiń­skiej (Kra­ków), w pol­skim oddziale Mię­dzy­na­ro­do­wej Aka­de­mii Reflek­so­lo­gii i Tera­pii Meri­dia­no­wej IARAMT (War­szawa, Łódź, Kato­wice, Wro­cław), w „Orki­szo­wych polach” (Poznań) i w kilku innych ośrod­kach w Polsce

  • jest tera­peutą prak­ty­ku­ją­cym tra­dy­cyjną medy­cynę chiń­ską, opiera lecze­nie na indy­wi­du­al­nym dobo­rze diety oraz tera­pii ziołowej

  • jest tłu­ma­czem lite­ra­tury facho­wej i semi­na­riów spe­cja­li­stycz­nych z zakresu medy­cyny chiń­skiej (w jej prze­kła­dzie uka­zały się mi.n. „Kanon medy­cyny chiń­skiej Żół­tego Cesa­rza”, „Dia­gno­zo­wa­nie z języka”, „Auto­te­ra­pia w naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych schorzeniach”)

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ