koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
NON SOLA SCRIPTA 2024SIŁY PRZEPŁYWU BWA SICKRUPAKOMEDACO JEST GRANE - LIPIEC/SIERPIEŃ 2024 - nr 362
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

„Wspie­rać zdro­wie mądrym żywie­niem” wg medy­cyny chiń­skiej — warsztat

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 33 527 wyświetleń od 23 lutego 2013

Długo ocze­ki­wane spo­tka­nie z dr Agnieszką Krze­miń­ską, wybitną spe­cja­listką medy­cyny chińskiej.

NALANDA — pro­gram zajęć 22–23 marca 2013

Wykład piąt­kowy (link) oraz sobot­nie warsz­taty sta­no­wią nie­za­leżną całość, acz­kol­wiek obie czę­ści uzu­peł­niają się wza­jem­nie i z pew­no­ścią tre­ści prze­ka­zane w ramach warsz­tatu sobot­niego można będzie lepiej zro­zu­mieć, wysłu­chaw­szy piąt­ko­wego wykładu wprowadzającego.

———————————————————————————————————–

Sobota 23.03, godz.9.30–17.30 WARSZTAT

„Wspie­rać zdro­wie mądrym żywie­niem” wg medy­cyny chińskiej

Według medy­cyny chiń­skiej każdy czło­wiek powi­nien być… trak­to­wany indy­wi­du­al­nie. Odży­wia­nie zorien­to­wane na pie­lę­gno­wa­nie zdro­wia i dłu­go­wiecz­no­ści bie­rze pod uwagę kilka aspektów:

 • jakość ener­ge­tyczną pro­duk­tów spożywczych

 • strefę kli­ma­tyczną i aktu­alną porę roku

 • indy­wi­du­alne uwa­run­ko­wa­nia kon­sty­tu­cji organizmu.

W cza­sie warsz­ta­tów dowiemy się:

 • które pro­dukty są zasobne w ener­gię wital­nej i powinny sta­no­wić fun­da­ment naszego jadłospisu

 • jak uwzględ­niać w spo­so­bie żywie­nia cykliczne zmiany w przy­ro­dzie, aby wzmac­niać orga­nizm i sku­tecz­nie zapo­bie­gać sezo­no­wym dolegliwościom

 • jak roz­po­znać swój stan ener­ge­tyczny i jak przy­wró­cić rów­no­wagę orga­ni­zmu, sto­su­jąc wła­ści­wie skom­po­no­waną dietę.

Omó­wimy też przy­czyny kilku powszech­nych dole­gli­wo­ści oraz zapo­znamy się z pro­stymi i sku­tecz­nymi meto­dami ich leczenia:

 • dys­bioza jelit i zabu­rze­nia tra­wie­nia – prze­zię­bie­nie, grypa, kaszel, katar – zapar­cia – bole­sne men­stru­acje – migreny – zbyt wyso­kie i zbyt niskie ciśnie­nie tęt­ni­cze krwi – na życze­nie słu­cha­czy będzie omó­wiona wska­zana inna jed­nostka chorobowa.

Koszt: 160zł w tym wyży­wie­nie: 2 daniowy obiad, napoje i cia­sto w prze­rwach Miej­sce: Nalanda Księ­gar­nio Kawiar­nia Vege­daj­nia Infor­ma­cje i zapisy: lucyna@nalanda.com.pl

O wykła­dowcy: Agnieszka Krzemińska

Wykształ­ce­nie:

 • jest absol­wentką czte­ro­let­niego Stu­dium tra­dy­cyj­nej medy­cyny chiń­skiej (francusko-niemiecki Insty­tut Avi­cenny, Kra­ków 2001–2005)

 • jest absol­wentką trzy­let­niego stu­dium „Dia­gno­styka róż­ni­cowa w medy­cy­nie chiń­skiej” (Kra­ków, 2007–2010)

 • uczen­nica prof. dra Li Jie (Aka­de­mia Medy­cyny Chiń­skiej Qing Bai), cią­gle dosko­na­ląca wie­dzę z zakresu medy­cyny chiń­skiej na licz­nych semi­na­riach w kraju i za granicą

 • uzy­skała cer­ty­fi­kat Insty­tutu Awi­cenny, ofi­cjal­nie upraw­nia­jący do naucza­nia die­te­tyki według medy­cyny chiń­skiej (2011)

 • ukoń­czyła pody­plo­mowe stu­dium die­te­tyki (Insty­tut wie­dzy o żyw­no­ści i żywie­niu czło­wieka, Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy w Pozna­niu, 2011)

Dzia­łal­ność:

 • pro­wa­dzi semi­na­ria z die­te­tyki ener­ge­tycz­nej według medy­cyny chiń­skiej w wielu ośrod­kach w Pol­sce, m.in. w Trój­miej­skim Ośrodku Medy­cyny Orien­tal­nej (TOMO, Gdańsk), w Insty­tu­cie Pro­fi­lak­tyki Zdro­wia i Medy­cyny Chiń­skiej (Kra­ków), w pol­skim oddziale Mię­dzy­na­ro­do­wej Aka­de­mii Reflek­so­lo­gii i Tera­pii Meri­dia­no­wej IARAMT (War­szawa, Łódź, Kato­wice, Wro­cław), w „Orki­szo­wych polach” (Poznań) i w kilku innych ośrod­kach w Polsce

 • jest tera­peutą prak­ty­ku­ją­cym tra­dy­cyjną medy­cynę chiń­ską, opiera lecze­nie na indy­wi­du­al­nym dobo­rze diety oraz tera­pii ziołowej

 • jest tłu­ma­czem lite­ra­tury facho­wej i semi­na­riów spe­cja­li­stycz­nych z zakresu medy­cyny chiń­skiej (w jej prze­kła­dzie uka­zały się mi.n. „Kanon medy­cyny chiń­skiej Żół­tego Cesa­rza”, „Dia­gno­zo­wa­nie z języka”, „Auto­te­ra­pia w naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych schorzeniach”)

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ