koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
TpL repertuarMuzyczne Opowieści EuropyBANKSYCO JEST GRANE - kwiecień 2024 -nr 359
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

Wykład o Rebirthingu

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 35 022 wyświetleń od 23 lutego 2013

AKADEMIA ŻYCIA WROCŁAW ORAZ STOWARZYSZENIE REBIRTHERÓW POLSKICH ZAPRASZAJĄ NA WYKŁAD:

Rebir­thing czyli jak uru­cho­mić prze­pływ swo­jej ener­gii życiowej

Wszyst­kie osoby zain­te­re­so­wane samo­roz­wo­jem zapra­szamy na spo­tka­nie poświę­cone pre­zen­ta­cji metody Rebir­thingu. Rebir­thing (ang. „odra­dza­nie”) jest drogą roz­woju oso­bi­stego, w któ­rej oddech uży­wany jest do roz­wi­ja­nia świa­do­mo­ści i poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści za wła­sne życie. Przy­jęta w Rebir­thingu metoda pracy z odde­chem pozwala zarówno na osią­ga­nie bez­po­śred­niego pozy­tyw­nego skutku w postaci głę­bo­kiej relak­sa­cji, ale także na nawią­za­nie kon­taktu z emo­cjami oraz na roz­po­zna­wa­nie i zmianę nie­uświa­do­mio­nych do tej pory wzor­ców myśle­nia warun­ku­ją­cych nasz sto­su­nek do sie­bie samych, innych ludzi i całego naszego życia.

Ter­min: 1.03.2013 godz. 18.00 – 20.00 Miej­sce: NALANDA Księ­gar­nio Kawiar­nio Vege­daj­nia Wro­cław, Pl. Kościuszki 12

Wstęp Wolny

Pod­czas naszego spo­tka­nia będziemy zatem zapo­zna­wać się z filo­zo­fią i klu­czo­wymi zało­że­niami Rebir­thingu, spe­cy­fiką tech­nik odde­cho­wych sto­so­wa­nych w pracy ze swoją ener­gią oraz odpo­wiemy sobie na pyta­nie jak poprzez sto­so­wa­nie odpo­wied­niej tech­niki oddy­cha­nia uwal­niać blo­kady prze­pływu ener­gii w ciele.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi: Paweł Trzciń­ski — rebir­ther reje­stro­wany, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Rebir­the­rów Pol­skich (www.rebirthing.pl), współ­pra­cow­nik Aka­de­mii Życia pra­cu­jący z metodą rebir­thingu od 1986 roku, czło­nek pro­fe­sjo­nalny Insty­tutu Mon­roe w USA, twórca muzyki relak­sa­cyj­nej i medytacyjnej

przy współ­pracy: Jacka Boro­wi­cza, od 1989 r. współ­twórcy i wie­lo­let­niego ani­ma­tora wro­cław­skiego Ośrodka Spo­tkań Aka­de­mii Życia (www.akademiazycia.pl), pra­cu­ją­cego z metodą rebir­thingu od 1986 roku, peda­goga myśle­nia twór­czego, wykła­dowcy Pody­plo­mo­wego Stu­dium Tech­nik Relak­sa­cyj­nych (AWF Wro­cław), na co dzień także nauczy­ciela aka­de­mic­kiego (Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski) oraz tre­nera umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych w biznesie.

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ