koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Muzyczne Opowieści EuropyCO JEST GRANE - kwiecień 2024 -nr 359BANKSYTpL repertuar
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

Taniec Orientalny

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 35 870 wyświetleń od 23 lutego 2013

Taniec orien­talny uczy nas akcep­to­wać ciało takim, jakie jest, pod­kre­ślać jego atuty i cie­szyć się swoją kobie­co­ścią. Tań­cząc nabie­ramy pew­no­ści sie­bie, sta­jemy się odważ­niej­sze w wyra­ża­niu swo­ich potrzeb, na nowo odkry­wamy w sobie natu­ralną kobiecą umie­jęt­ność uwo­dze­nia.

To, czego nauczymy się na par­kie­cie, prze­łoży się w życiu codzien­nym na lep­szą świa­do­mość ciała, dzięki czemu będziemy się poru­szać z więk­szą lek­ko­ścią i gra­cją, a na pozio­mie emo­cjo­nal­nym na więk­szą pogodę ducha, odwagę i pew­ność sie­bie w kon­tak­tach z ludźmi – zwłasz­cza z mężczyznami.

Pro­wa­dząca: Ewa Pomor­ska WWW.evadance.com

Ter­min: 26 marca 2013 Godz.17.00–18.30

Wstęp: 30zł

Miej­sce: Nalanda Księ­gar­nia Kawiar­nia Vegedajnia

Taniec orien­talny ze względu na rodzaj wyko­ny­wa­nych ruchów anga­żuje prak­tycz­nie wszyst­kie mię­śnie, w przy­jemny spo..sób rzeź­biąc syl­wetkę. Wzmac­nia też rzadko uży­wane mię­śnie dna mied­nicy, co prze­kłada się na lep­szą postawę i sta­bil­ność w ruchu, a na pozio­mie psy­chicz­nym daje nam poczu­cie kobie­cej siły i wital­no­ści, któ­rej źró­dło sta­nowi wła­śnie – czę­sto zapo­mi­nana przez kobiety Zachodu – mied­nica. Ponadto, wyko­rzy­stu­jąc pracę z prze­poną i odde­chem roz­luź­nia i har­mo­ni­zuje ciało.

  • Dowiemy się na czym polega kobie­cość w świe­cie Orientu, na jakich war­to­ściach się opiera i jak bar­dzo – wbrew powszech­nym na Zacho­dzie ste­reo­ty­pom – jest cele­bro­wana i doce­nia­nia, zarówno przez męż­czyzn jak i same kobiety. Kobieta Orientu nie kon­ku­ruje z męż­czy­zną, ale umie wyra­żać swoje kobiece potrzeby w spo­sób nie­wy­mu­szony i naturalny.

  • Popra­cu­jemy nad ela­stycz­no­ścią i świa­do­mo­ścią ciała.

  • Popra­cu­jemy z mied­nicą, talią i ze środ­kiem cięż­ko­ści – miej­scami zazwy­czaj usztyw­nio­nymi przez sie­dzący tryb życia, stres i nasze „zma­sku­li­ni­zo­wane” przekonania.

  • Popra­cu­jemy nad wła­ściwą postawą i stabilnością.

  • Nauczymy się cho­dzić i poru­szać z gracją.

  • Nauczymy się pod­sta­wo­wych ele­men­tów tańca orien­tal­nego, tj. koła i ósemki bio­drami, pod­sta­wowe kroki, prze­su­nię­cia bio­drami, obroty, różne pozy­cje rąk, akcenty, pozy taneczne

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ