koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

II wie­czór hel­lin­ge­row­ski zaty­tu­ło­wany: I żyli długo i szczęśliwie…

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 23 750 wyświetleń od 27 lutego 2013

USTAWIENIA SYSTEMOWE B.HELLINGERA W BAJKACH BRACI GRIMM

Zapra­szamy ser­decz­nie na kolejne spo­tka­nie adre­so­wane do osób zain­te­re­so­wa­nych metodą usta­wień sys­te­mo­wych B.Hellingera. Tym razem przyj­rzymy się min. temu jak metoda usta­wień sys­te­mo­wych odczy­tuje pewne uni­wer­salne wzorce (tzw. porządki) wystę­pu­jące w naszej rodzi­nie pocho­dze­nia. Jak więc zbu­do­wana jest har­mo­nijna zrów­no­wa­żona rodzina? Zoba­czymy, że wzorce te mają swoje głę­bo­kie korze­nie także wA naszej histo­rii i kul­tu­rze. Oka­zuje się, że odwieczne opo­wie­ści, bajki, mity poka­zują nam nie­kiedy drogę do tego jak przy­wró­cić porzą­dek i har­mo­nię w… naszych sys­te­mach rodzin­nych. Współ­cze­śnie my zaś, w trak­cie usta­wień sys­te­mo­wych, two­rzymy wła­sna wer­sję opo­wie­ści o tym, jak można utra­cić miłość, jakie kroki trzeba wyko­nać, żeby ja odna­leźć i jak żyć dalej – długo i szczęśliwie…

Wykła­dowcą będzie dr Jacek Boro­wicz, od 1989 r. współ­twórca i wie­lo­letni ani­ma­tor wro­cław­skiego Ośrodka Spo­tkań Aka­de­mii Życia (www.akademiazycia.pl), peda­gog myśle­nia twór­czego i wykła­dowca Pody­plo­mo­wego Stu­dium Tech­nik Relak­sa­cyj­nych (AWF Wro­cław), na co dzień także nauczy­ciel aka­de­micki (Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski) oraz tre­ner umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych w biznesie.

Metodę usta­wień sys­te­mo­wych pozna­wał (i dosko­nali) min.na szko­le­niach i gru­pach super­wi­zyj­nych pro­wa­dzo­nych przez Heiko Hinrichs,a dyplo­mo­wa­nego tera­peuty rodzin­nego ‚ zało­ży­ciela Insty­tutu Tera­pii Sys­te­mo­wej “Family Affair” w Bre­mie, gdzie odby­wają się usta­wiczne szko­le­nia dla tera­peu­tów od kil­ku­na­stu lat zaj­mu­ją­cego się metodą Berta Hel­lin­gera ( o pracy J.Borowicza czy­taj np. www.hellinger.com.pl/…, www.hellinger.com.pl/ust…, www.miejscekobiet.org/… ).

Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA Plac Kościuszki 21, Wrocław

Ter­min 3 kwiet­nia 2013 (18:00 — 20:00)

Wstęp 10 zł.

Kon­takt: Justyna Tere­bus, ustawienia.info@gmail.com, tel. 697 220 603

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ