koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Kon­cert mis tybe­tań­skich i gongów

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 21 363 wyświetleń od 1 marca 2013
  • 28 marca 2013, czwartek
    » 19:00 - 20
  • 14 marca 2013, czwartek
    » 19:00 - 20

Wibra­cje dźwięku mis i gon­gów tybe­tań­skich jako fala dźwię­kowa prze­ni­kają głę­boko struk­tury fizyczne każ­dej komórki ciała i masują je powo­du­jąc roz­luź­nie­nie oraz rege­ne­ra­cje na pozio­mie o wiele głęb­szym niż nocny odpo­czy­nek. Docie­rają też do tych czę­ści ciała, które czę­sto napi­namy pod wpły­wem róż­nego rodzaju stre­sów świa­do­mych i nie­świa­do­mych, i które dopro­wa­dzają do tzw. blo­kad ener­ge­tycz­nych — przy­szłych cho­rób. Te strefy zostają pobu­dzone głę­boką fala aku­styczną i uczone są przez kolejne kon­certy dźwię­kowe jak ist­nieć w sta­nie roz­luź­nie­nia i odpo­czynku. Daje to po dłuż­szym sto­so­wa­niu poprawę zdro­wia fizycz­nego, a także zwięk­sza odpor­ność psy­chiczną, pozy­tywne reago­wa­nie na trudne sytu­acje i stany lękowe, roz­luź­nie­nie pro­ce­sów myślo­wych i zwięk­sza koncentrację. Cały ten pro­ces polep­sza samo­po­czu­cie i daje więk­szą swo­bodę bycia oraz wiarę w swoje moż­li­wo­ści, siłę i odwagę — osiąga się stan zbli­ża­jący nas do har­mo­nii wewnętrz­nej. Osoba pozo­sta­jąca w takim sta­nie ma łatwość w kon­tak­tach z oto­cze­niem i dużą tole­ran­cję wobec sie­bie i innych, więc rza­dziej wpada w stan roz­draż­nie­nia, radzi sobie spo­koj­nie i pewni z róż­nymi sytu­acjami codziennymi.

Ter­min: 14 i 28 marca 2013 (19:00 — 20:30)

Wstęp: 30zł od osoby. Warto przy­nieść ze sobą kari­matę albo śpiwór.

Przed i po kon­cer­cie degu­sta­cja chleba na zakwa­sie z wegań­skimi pastami. Agata o sobie: Pra­cuję jako masa­żystka dźwię­kiem za pomocą mis tybe­tań­skich i gon­gów oraz jako tre­ner odde­chu. Jestem absol­wentką szkoły Rani Spets Prana Vision. Na samym początku było spo­tka­nie z wege­ta­ria­ni­zmem. W 1996 spo­tka­łam na swo­jej dro­dze Rani Spets, zaczę­łam świa­do­mie oddy­chać. Z dźwię­kiem pra­cuję od początku 2006.

Infor­ma­cje i rezer­wa­cje na miej­scu w Księ­gar­nio­Ka­wiarni Nalanda, a także mailowo: lucyna@nalanda.pl lub tele­fo­nicz­nie: 696350815

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ