koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
KOMEDAKRUPACO JEST GRANE - LIPIEC/SIERPIEŃ 2024 - nr 362SIŁY PRZEPŁYWU BWA SICNON SOLA SCRIPTA 2024
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

Rytu­ały Tybe­tań­skie — ćwi­cze­nia które odmło­dzą w Tobie ciało i ducha.

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 34 771 wyświetleń od 1 marca 2013

Czy chcesz się dowie­dzieć, ile masz w sobie ener­gii? Może chciał­byś czuć się dużo zdrow­szy i wyglą­dać o wiele mło­dziej? Sko­rzy­staj z warsz­ta­tów, by poznać tych pięć pro­stych, sku­tecz­nych ćwi­czeń, które odmie­nią Twoje życie. Będziesz zdumiony.

Warsz­tat pozwala na pozna­nie Pię­ciu Rytu­ałów Tybe­tań­skich (Tybe­tań­skich Ćwi­czeń Odmła­dza­ją­cych) — ich histo­rii, pra­wi­dło­wej tech­niki wyko­na­nia oraz ich wpływu na zdro­wie — a także na pozna­nie pod­sta­wo­wych tech­nik medy­ta­cyj­nych i ćwi­czeń odde­cho­wych. Skie­ro­wany jest do wszyst­kich osób które są zain­te­re­so­wane wła­snym roz­wo­jem, chcą poczuć się lepiej czy bar­dziej młodo i pra­gną samemu mieć więk­szy wpływ na wła­sne życie.

Sko­rzy­staj teraz z tych zajęć, ponie­waż wie­dza i umie­jęt­no­ści zdo­byte dzięki warsz­ta­tom pozwolą Ci odzy­skać, wzmoc­nić wewnętrzną rów­no­wagę i radość, pozbyć się stre­sów i napięć oraz ze swo­bodą zapa­no­wać nad emo­cjami. Ćwi­cze­nia te może prak­ty­ko­wać każdy i odczuć ich wspa­niały wpływ na swoje życie.

Cały pro­gram składa się z czę­ści teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej nawza­jem się prze­pla­ta­ją­cych. Zaję­cia są dosto­so­wy­wane do umie­jęt­no­ści i doświad­cze­nia każ­dego uczest­nika, nie są potrzebne spe­cjalne predyspozycje.

Ponie­waż są to też zaję­cia prak­tyczne, więc pro­szę ubrać się w luźny strój. Można też zabrać ze sobą kari­matę lub koc, choć pod­łoga w salce Nalandy jest wyło­żona cie­płym ole­jo­wa­nym drew­nem teako­wym i spra­wia wra­że­nie miękkości.

Tema­tyka warsz­ta­tów: Warsz­taty obej­muje wie­dzę teo­re­tyczną i umie­jęt­no­ści prak­tyczne zwią­zane z Rytu­ałami Tybe­tań­skim i Medytacją.

Rytu­ały tybe­tań­skie (teo­ria i ćwi­cze­nia) Medy­ta­cja (wpro­wa­dze­nie i ćwi­cze­nia) –medy­ta­cja tęczo­wego świa­tła Ćwi­cze­nia odde­chowe trzech czę­ści Extra bonus — Ćwi­cze­nie relak­sa­cyjne Jacobsona

Pro­wa­dzący: Arka­diusz Kościuch od kil­ku­na­stu lat inte­re­suje się medy­cyną natu­ralną, a od 6 lat sys­te­ma­tycz­nie medy­tuje podą­ża­jąc ścieżką bud­dyj­ską i pro­wa­dzi warsz­taty Jest dyplo­mo­wa­nym bioenergoterapeutą.

Kon­takt z pro­wa­dzą­cym przez facebook.

Ter­min: 13 marca 2013 (18:00-20:00)

Gdzie: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA Plac Kościuszki 12, Wrocław

Koszt: 20 zł, konieczne zapisy

Infor­ma­cje i rezer­wa­cje tele­fo­nicz­nie: Arka­diusz Kościuch 796 230 366

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ