koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Wieczory w Arsenale 2024
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

Zapro­sze­nie na Spo­tka­nie Kobiet

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 33 962 wyświetleń od 13 marca 2013

BĄDŹ KOBIETĄ SWOICH MARZEŃ!

Jak stać się dla sie­bie kobietą ze swo­ich marzeń? Kobietą godną podziwu i miło­ści we wła­snych oczach i sercu? Zapra­szamy w Nowy Wymiar Kobie­co­ści. Zapra­szamy na wspólną Drogę Serca!

Wio­sna to czas odnowy, oczysz­cze­nia, prze­bu­dze­nia i nowego otwar­cia. To dosko­nały czas, aby zro­bić coś DLA SIEBIE. My pro­po­nu­jemy, aby był to czas wspa­nia­łej METAMORFOZY…

Pod­czas naszego spo­tka­nia przyj­rzymy się swoim marze­niom oraz wszyst­kiemu, co stoi na dro­dze do ich urze­czy­wist­nie­nia. Zaj­miemy się odkry­wa­niem naszych wewnętrz­nych mocy do two­rze­nia pozy­tyw­nych i trwa­łych zmian w sobie i w życiu, aby czuć się szczę­śli­wymi nie­za­leż­nie od zewnętrz­nych oko­licz­no­ści. Zapra­szamy na rado­sną wyprawę do wnę­trza sie­bie, do doświad­cza­nia i zabawy oraz wspól­nej podróży do prawdy i głębi naszych serc, do odkry­wa­nia wszyst­kiego, co w nich drze­mie ukryte i co pozo­sta­wi­ły­śmy na nie­spre­cy­zo­wane bli­żej „kie­dyś”… Poroz­ma­wiamy o tym, co nas naj­bar­dziej wzbo­gaca, co daje nam radość, wewnętrzne speł­nie­nie i poczu­cie szczę­ścia czy nawet eufo­rii. Każda z nas ma cenne doświad­cze­nia i skarby, które dla innych kobiet mogą być wspar­ciem i pomocą. Pra­gniemy stwo­rzyć prze­strzeń, w któ­rej swo­bod­nie i otwar­cie możemy się roz­wi­jać i cie­szyć swoją obecnością.

Pod­czas spo­tka­nia będziemy nie tylko roz­ma­wiać, ale także odczu­wać i doświadczać.

Opo­wiemy także o naszym pro­gra­mie i Inau­gu­ra­cji Aka­de­mii Nowego Życia w Pierw­szy Dzień Wio­sny 21 marca w Hotelu Wro­cław, na którą ser­decz­nie zapra­szamy! Wię­cej infor­ma­cji o nas: www.5wymiar.com

Zgło­sze­nia: e-mail: 5wymiar@5wymiar.com tel. 725 292 121

Ter­min: 18 marca 2013 (18:00 — 20:00) Miej­sce: Księ­gar­nio­Ka­wiar­nia NALANDA (Plac Kościuszki 12 — Wrocław)

Wstęp wolny

„Wio­sna, cie­plej­szy wieje wiatr…” A czy będzie to „wiatr odnowy…”? To zależy tylko od nas:)

Pro­wa­dzące:

Edyta Borzy­mow­ska — coach, doradca duchowy, mówca moty­wa­cyjny Zawsze inte­re­so­wało mnie to, co nie­do­stępne jest ludz­kim zmy­słom. Jestem coachem i inży­nie­rem elek­tro­ni­kiem, pra­co­wa­łam w fir­mach branży kom­pu­te­ro­wej, zaj­mo­wa­łam się poli­gra­fią i reklamą oraz dzia­łal­no­ścią wydaw­ni­czą. Teraz pasjo­nuje mnie wszystko, co ma zwią­zek z życiem samym w sobie i roz­wo­jem świa­do­mo­ści czło­wieka. Zgłę­biam naj­now­sze naukowe odkry­cia i zbieżną z nimi wie­dzę duchową, odkry­wa­jąc wspa­niały i fascy­nu­jący świat zaszy­fro­wa­nych reguł rzą­dzą­cych naszym życiem.

Elwira Jarosz — tera­peutka, media­tor duchowy, chan­nel­ler, doradca wize­runku Zaj­muję się tera­piami i wspie­ra­niem roz­woju oso­bi­stego w każ­dej sfe­rze życia. Wyko­rzy­stuję kilka zna­nych metod uzdra­wia­ją­cych, które łączę z wła­snymi, wypra­co­wa­nymi przez sie­bie pod­czas wie­lo­let­niej prak­tyki. Za klu­czowe uznaję uzdro­wie­nie naszego sto­sunku do prze­szło­ści i skie­ro­wa­nie całej uwagi i ener­gii na teraź­niej­szość. Jestem tera­peutką DNA Theta Healing, ponadto sto­suję Ho’oponopono, regres, tera­pie natu­ralne, bioenergoterapię.

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ