koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Drukarnia KID - Czas na Kalendarz
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Sesje Numerologiczne

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 20 662 wyświetleń od 13 marca 2013

Nazy­wam się Jaro­sław Bon­dza. Nume­ro­lo­gię stu­diuję i prak­ty­kuję od bli­sko 20-tu lat. Dzięki tej wyjąt­ko­wej tech­nice zro­zu­mia­łem i odmie­ni­łem całe swoje życie. Teraz rów­nież Ty możesz poznać bli­żej i zro­zu­mieć sie­bie, swoje mocne i słabe strony, to co pozwala Ci osią­gnąć wszystko, o czym marzysz ale rów­nież to, co dotąd sku­tecz­nie blo­ko­wało dostęp do Two­ich naj­więk­szych możliwości.

To i wiele wię­cej możesz teraz otrzy­mać na naszym spo­tka­niu, które odbę­dzie się już 4 kwiet­nia (czwar­tek) We Wro­cła­wiu w Księ­gar­nio Kawiarni NALANDA, Pl. Kościuszki 12.

Będę cze­kał na Cie­bie od godz. 10.00 — 17.00. Jest tylko 6 miejsc. Dla­tego jeśli naprawdę zależy Ci na zmia­nie swo­jego dotych­cza­so­wego życia, na odblo­ko­wa­niu tego, co hamo­wało Twój roz­wój i otrzy­ma­niu spe­cjal­nych narzę­dzi, które pozwolą Ci roz­po­cząć nowe życie, zapisz się już teraz.

A oto mój tel.: 601 735 678

Możesz to rów­nież uczy­nić droga mailowa: biuro@numerolog.eu

Ponie­waż wiem jak wyjąt­kowe moż­li­wo­ści daje Nume­ro­lo­gia i jak sku­tecz­nie wspiera nas w naszym roz­woju ducho­wym, fizycz­nym, emo­cjo­nal­nym i mate­rial­nym pro­po­nuję Ci spe­cjalną cenę. Twoja wła­sna, oso­bi­sta ana­liza Nume­ro­lo­giczna będzie kosz­to­wała tylko 35 zł. Ponie­waż nasze spo­tka­nie będzie trwało około 1 godziny, aby uprzy­jem­nić Ci czas posta­no­wi­łem, ze w tej cenie otrzy­masz ode mnie rów­nież kawę lub her­batę, którą możesz sobie zamó­wić w kawiarni, przy­cho­dząc na nasze spotkanie.

Dokładną godzinę spo­tka­nia ustalę z Toba oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie: 601 735 678

lub poprzez e-mail: biuro@numerolog.eu

Na naszym spo­tka­niu dowiesz się, w jaki spo­sób w codzien­nym życiu inspi­rują Cię Twoje wła­sne, oso­bi­ste liczby, które prze­ni­kają i kształ­tują Twoje myśli, uczu­cia, emocje..

Już teraz zapra­szam Cię bar­dzo serdecznie.

Jaro­slaw Uriel Bon­dza Numerolog

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ