koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Wieczory w Arsenale 2024
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

III wie­czór hellingerowski

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 33 379 wyświetleń od 15 marca 2013

Zapra­szamy na III wie­czór hel­lin­ge­row­ski zatytułowany:

USTAWIENIA SYSTEMOWE B.HELLINGER A… SPRAWA POLSKA

Czy jeste­śmy wyjątkowi?

Zapra­szamy ser­decz­nie na kolejne spo­tka­nie adre­so­wane do osób zain­te­re­so­wa­nych metodą usta­wień sys­te­mo­wych B.Hellingera. Nieco żar­to­bliwy tytuł naszego… spo­tka­nia ma spro­wo­ko­wać nas do roz­wa­żań nad tym, czy poprzez ana­lizę prak­tyki usta­wień można na przy­kład dostrzec spe­cy­fikę pro­ble­mów wystę­pu­ją­cych w pol­skich sys­te­mach rodzin­nych, czy dostrze­galne są jakieś wspólne nam wszyst­kim (lub więk­szym gru­pom ) traumy sys­te­mowe i czy jest dla nas jakaś… nadzieja ;-)?

Wykła­dowcą będzie dr Jacek Boro­wicz, od 1989 r. współ­twórca i wie­lo­letni ani­ma­tor wro­cław­skiego Ośrodka Spo­tkań Aka­de­mii Życia (www.akademiazycia.pl), peda­gog myśle­nia twór­czego i wykła­dowca Pody­plo­mo­wego Stu­dium Tech­nik Relak­sa­cyj­nych (AWF Wro­cław), na co dzień także nauczy­ciel aka­de­micki (Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski) oraz tre­ner umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych w biznesie.

Metodę usta­wień sys­te­mo­wych pozna­wał (i dosko­nali) min.na szko­le­niach i gru­pach super­wi­zyj­nych pro­wa­dzo­nych przez Heiko Hinrichs,a dyplo­mo­wa­nego tera­peuty rodzin­nego, zało­ży­ciela Insty­tutu Tera­pii Sys­te­mo­wej “Family Affair” w Bre­mie, gdzie odby­wają się usta­wiczne szko­le­nia dla tera­peu­tów od kil­ku­na­stu lat zaj­mu­ją­cego się metodą Berta Hel­lin­gera ( o pracy J.Borowicza czy­taj np. www.hellinger.com.pl/…, www.hellinger.com.pl/ust…, www.miejscekobiet.org/… ).

Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA Plac Kościuszki 21, Wrocław

Ter­min 19 kwiet­nia 2013 (18:00 — 20:00)

Wstęp 10 zł.

Kon­takt: Justyna Tere­bus, ustawienia.info@gmail.com, tel. 697 220 603

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ