koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Drukarnia KID - Czas na Kalendarz
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Czwarty Wie­czór Hellingerowski

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 20 714 wyświetleń od 27 marca 2013

Zapra­szamy na IV wie­czór hel­lin­ge­row­ski zatytułowany:

SIOSTRY, BRACIA, JEDYNACY – WSZYSCY JESTEŚMY DZIEĆMI

Zapra­szamy ser­decz­nie na kolejne spo­tka­nie adre­so­wane do osób zain­te­re­so­wa­nych metodą usta­wień sys­te­mo­wych B.Hellingera.Tym razem poroz­ma­wiamy o dzie­ciach – a w szcze­gól­no­ści o rela­cjach jakie zacho­dzą pomię­dzy nimi w rodzeń­stwach. Tak więc w grun­cie rze­czy poroz­ma­wiamy o na samych, bo jako jedy­nacy, sio­stry, bra­cia, naj­starsi, „środ­kowi”, naj­młodsi, wszy­scy jeste­śmy dziećmi. Porządki miło­ści i któ­rych mówi B.Hellinger mani­fe­stują się wśród dzieci powo­ła­nych do życia przez kobietę i męż­czy­znę z ta samą inten­syw­no­ścią i istot­no­ścią co w całym sys­te­mie. Hie­rar­chia sys­te­mowa, rola, prze­ka­zy­wa­nie i odbie­ra­nie miło­ści – wszytko to jest udzia­łem dzieci i wszę­dzie tu może dojść do zakłó­ceń, któ­rym warto się przyj­rzeć i które warto upo­rząd­ko­wać, by w końcu odna­leźć swoje wła­sne miejsce.

Wykła­dowcą będzie dr Jacek Boro­wicz, od 1989 r. współ­twórca i wie­lo­letni ani­ma­tor wro­cław­skiego Ośrodka Spo­tkań Aka­de­mii Życia (www.akademiazycia.pl), peda­gog myśle­nia twór­czego i wykła­dowca Pody­plo­mo­wego Stu­dium Tech­nik Relak­sa­cyj­nych (AWF Wro­cław), na co dzień także nauczy­ciel aka­de­micki (Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski) oraz tre­ner umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych w biznesie.

Metodę usta­wień sys­te­mo­wych pozna­wał (i dosko­nali) min.na szko­le­niach i gru­pach super­wi­zyj­nych pro­wa­dzo­nych przez Heiko Hinrichs,a dyplo­mo­wa­nego tera­peuty rodzin­nego ‚ zało­ży­ciela Insty­tutu Tera­pii Sys­te­mo­wej “Family Affair” w Bre­mie, gdzie odby­wają się usta­wiczne szko­le­nia dla tera­peu­tów od kil­ku­na­stu lat zaj­mu­ją­cego się metodą Berta Hellingera

O pracy J.Borowicza czy­taj np:

– http://www.hellinger.com.pl/artyku-y/ustawienie-na-miejscu-zdarzenia-odnalezieni-krewni.html

– http://www.hellinger.com.pl/artyku-y/ustawienie-na-miejscu-zdarze-verdun-1916.html

– http://miejscekobiet.org/?page_id=340

Ter­min: 5 kwiet­nia 2013 (18:o0 — 20:00)

Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA Pl. Kościuszki 12, Wrocław

Wstęp: 10 zł

Kon­takt: Justyna Tere­bus, ustawienia.info@gmail.com Tel. 697 220 603

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ