koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Leczyć przy­czyny czy objawy? Medy­cyna chiń­ska — wykład

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 20 865 wyświetleń od 5 kwietnia 2013

Kolejne spo­tka­nie z dr Agnieszką Krze­miń­ską, spe­cja­listką medy­cyny chińskiej.

NALANDA

Środa 10.04, godz.18.00–20.00 WYKŁAD

„Leczyć objawy czy przy­czyny? Jak radzić sobie z dole­gli­wo­ściami za pomocą wła­ści­wego odży­wia­nia?”

Omó­wie­nie dia­gnozy i lecze­nia dietą (zosta­nie poda­nych kil­ka­dzie­siąt prze­pi­sów kuli­nar­nych) nastę­pu­ją­cych dolegliwości:

– bie­gunki (bie­gunka wywo­łana: nie­do­bo­rem qi, nie­do­bo­rem yang, wil­go­cią, gorącą wil­go­cią)

– zapar­cia (zapar­cie wywo­łane nie­do­bo­rem qi, nie­do­bo­rem pły­nów, nie­do­bo­rem krwi, nie­do­bo­rem yin, nad­mia­rem gorąca, zasto­jem qi)

– prze­zię­bie­nie (zablo­ko­wa­nie powierzchni)

– kaszel (kaszel wywo­łany nie­do­bo­rem qi, zablo­ko­wa­niem powierzchni, wil­go­cią, ślu­zem, gorącą wil­go­cią, nie­do­bo­rem pły­nów, itp)

– katar (katar wywo­łany zim­nym wia­trem, wil­go­cią, nie­do­bo­rem yang, zim­nym ślu­zem, gorą­cym ślu­zem, itp)

– bole­sne men­stru­acje (zastój qi, nie­do­bór krwi, nie­do­bór yang, itp)

– meno­pauza i kli­mak­te­rium (lecze­nie za pomocą diety ude­rzeń gorąca, spon­ta­nicz­nych potów, roz­draż­nie­nia emo­cjo­nal­nego, itp)

Każda z dole­gli­wo­ści zosta­nie omó­wiona z punktu widze­nia przy­czyny oraz stra­te­gii lecze­nia dietą, z poda­niem ogól­nych zasad postę­po­wa­nia i przy­kła­do­wych prze­pi­sów kuli­nar­nych, pozwa­la­ją­cych oddzia­ły­wać na przy­czyny cho­rob i w ten spo­sób je sku­tecz­nie leczyć.

Dzięki holi­stycz­nemu podej­ściu do świata i do czło­wieka medy­cyna chiń­ska jest jed­nym z naj­sku­tecz­niej­szych sys­te­mów medycz­nych na świe­cie. Ponadto nie tylko dostar­cza wyczer­pu­ją­cych, kom­plet­nych, spój­nych i zwe­ry­fi­ko­wa­nych empi­rycz­nie odpo­wie­dzi na pyta­nie o naturę cho­roby i spo­soby pie­lę­gno­wa­nia zdro­wia, ale także sta­nowi nie­zwy­kle inte­re­su­jący model filo­zo­ficzny, który daje solidne pod­stawy do owoc­nej reflek­sji nad istotą życia i miej­scem czło­wieka we wszechświecie.

Ter­min: 10 kwiet­nia 2013 (18:00 — 20:00) Koszt: 40zł w tym poczę­stu­nek: jogi tea + ciastko Miej­sce: Nalanda Księ­gar­nio Kawiar­nia Vege­daj­nia Infor­ma­cje i zapisy: lucyna@nalanda.com.pl

O wykła­dowcy: Agnieszka Krzemińska

Wykształ­ce­nie:

  • jest absol­wentką czte­ro­let­niego Stu­dium tra­dy­cyj­nej medy­cyny chiń­skiej (francusko-niemiecki Insty­tut Avi­cenny, Kra­ków 2001–2005)

  • jest absol­wentką trzy­let­niego stu­dium „Dia­gno­styka róż­ni­cowa w medy­cy­nie chiń­skiej” (Kra­ków, 2007–2010)

  • uczen­nica prof. dra Li Jie (Aka­de­mia Medy­cyny Chiń­skiej Qing Bai), cią­gle dosko­na­ląca wie­dzę z zakresu medy­cyny chiń­skiej na licz­nych semi­na­riach w kraju i za granicą

  • uzy­skała cer­ty­fi­kat Insty­tutu Awi­cenny, ofi­cjal­nie upraw­nia­jący do naucza­nia die­te­tyki według medy­cyny chiń­skiej (2011)

  • ukoń­czyła pody­plo­mowe stu­dium die­te­tyki (Insty­tut wie­dzy o żyw­no­ści i żywie­niu czło­wieka, Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy w Pozna­niu, 2011)

Dzia­łal­ność:

  • pro­wa­dzi semi­na­ria z die­te­tyki ener­ge­tycz­nej według medy­cyny chiń­skiej w wielu ośrod­kach w Pol­sce, m.in. w Trój­miej­skim Ośrodku Medy­cyny Orien­tal­nej (TOMO, Gdańsk), w Insty­tu­cie Pro­fi­lak­tyki Zdro­wia i Medy­cyny Chiń­skiej (Kra­ków), w pol­skim oddziale Mię­dzy­na­ro­do­wej Aka­de­mii Reflek­so­lo­gii i Tera­pii Meri­dia­no­wej IARAMT (War­szawa, Łódź, Kato­wice, Wro­cław), w „Orki­szo­wych polach” (Poznań) i w kilku innych ośrod­kach w Polsce

  • jest tera­peutą prak­ty­ku­ją­cym tra­dy­cyjną medy­cynę chiń­ską, opiera lecze­nie na indy­wi­du­al­nym dobo­rze diety oraz tera­pii ziołowej

  • jest tłu­ma­czem lite­ra­tury facho­wej i semi­na­riów spe­cja­li­stycz­nych z zakresu medy­cyny chiń­skiej (w jej prze­kła­dzie uka­zały się mi.n. „Kanon medy­cyny chiń­skiej Żół­tego Cesa­rza”, „Dia­gno­zo­wa­nie z języka”, „Auto­te­ra­pia w naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych schorzeniach”)

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ