koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Drukarnia KID - Czas na Kalendarz
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Shri Vivek Yoga i Masaż Ayurvedyjski

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 20 157 wyświetleń od 10 kwietnia 2013
  • 28 kwietnia 2013, niedziela
    » 10:00 - 15
  • 27 kwietnia 2013, sobota
    » 10:00 - 19

27 i 28 kwiet­nia 2013 Nalanda (salka warsz­ta­towa) Pl. Kościuszki 12, Wrocław

MASAŻ AYURVEDYJSKI: sobota 27 kwiet­nia godz. 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 nie­dziela 28 kwiet­nia godz. 12:00, 14:00

Tra­dy­cyjny masażu ayurve­dyj­ski (tech­niki Prana Chi­kitsa) jest naj­star­szą natu­ralną metodą relaksu, oczysz­cze­nia fizycz­nego i psy­chicz­nego oraz odmło­dze­nia orga­ni­zmu. Poprzez trans­mi­sję ener­gii oraz wcie­ra­nie cie­płego oleju relak­su­jemy i rów­no­wa­żymy układ mię­śniowy, krwio­no­śny i lim­fa­tyczny, emo­cjo­nalny i ener­ge­tyczny. Wywo­łuje to stan głę­bo­kiego relaksu, który pomaga odzy­skać zdro­wie psy­chiczne i fizyczne.

Pro­simy o zabra­nie ze sobą maty do yogi oraz wygod­nego, luź­nego stroju (suge­ru­jemy w kolo­rze białym).

Jed­no­ra­zowe wej­ście na yogę (90 min) — 30 zł.

SHRI VIVEK YOGA: sobota 27 kwiet­nia godz.10:00 nie­dziela 28 kwiet­nia godz. 10:00

Dzięki tech­ni­kom Shri Vivek Yogi (pozy­cje, odde­chy, kon­cen­tra­cja, zro­zu­mie­nie, into­na­cja mantr) doświad­czymy stanu głę­bo­kiego relaksu, w któ­rym poja­wia się radość, gdzie ciało prze­ja­wia opty­malny poziom aktyw­no­ści, zaś umysł pozo­staje skon­cen­tro­wany i spokojny.

Pro­simy o zabra­nie ze sobą dużego ręcznika.

Cena masażu (90 min) — 150 zł.

ZAPISY NA MASAŻ DO 25 kwiet­nia 2013 potwier­dzone wpłatą zaliczki w wyso­ko­ści 50 zł.

10 zł zniżki dla osób, które zde­cy­dują się na yogę i masaż!!

Nr konta: 03 1140 2004 0000 3202 1975 5457

INFORMACJE I ZAPISY: Sła­wek Udit 502 670 213 slawek8d@gmail.com

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ