koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Muzeum w Łowiczu wirtualnie
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Kon­sul­ta­cje indy­wi­du­alne ukontentowania

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 19 859 wyświetleń od 10 kwietnia 2013

Ter­min: 17 kwiet­nia 2013

Daj sobie szansę na więk­sze zado­wo­le­nie z życia.

Zapisy pod tel. 24h: 796–53-34–39, Jan Ostrow­ski. Tylko 3 miejsca!

Dyplo­mo­wany mistrz bio­ener­go­te­ra­pii Związku Rze­mio­sła Pol­skiego www.jan-ostrowski.eu

„Nie ten jest mistrzem, co czyni uczniów, a ten jest Mistrzem, co czyni Mistrzów”. prz. chiń­skie

Czas trwa­nia kon­sul­ta­cji i warsz­ta­tów indy­wi­du­al­nych to 1 godzina lub 2,5 godziny, w zależ­no­ści od sytu­acji. Kon­sul­ta­cja jest objęta bez­wa­run­kową pełną gwa­ran­cją zado­wo­le­nia: jeśli po pierw­szych 15 minu­tach kon­sul­ta­cji stwier­dzisz, że nie chcesz zostać do końca, bez żad­nych pytań możesz wyjść bez roz­li­cze­nia. Teraz bez­piecz­nie możesz dać sobie szansę, chyba że z góry zakła­dasz, że to nie dla Ciebie.

Pod­czas kon­sul­ta­cji uży­wa­jąc jasno­wi­dze­nia, oraz innych metod dia­gno­stycz­nych okre­ślam i loka­li­zuję w cza­sie przy­czyny prze­szkód i poka­zuję tech­no­lo­giczne moż­li­wo­ści pod­nie­sie­nia jako­ści życia w każ­dym zakre­sie aktyw­no­ści czło­wieka, np.: biz­nes, praca, związki uczu­ciowe, rodzina, zdro­wie, roz­wój duchowy.

Kon­sul­ta­cję pro­wa­dzę w peł­nym uzna­niu i usza­no­wa­niu Two­jej wyjąt­ko­wo­ści pro­fe­sjo­nal­nie wspie­ram i prze­ka­zuję nowo­cze­sne tech­niki uda­nego życia. Sam tylko głęb­szy wgląd w sytu­ację spra­wia, że Twoja codzien­ność staje się po pro­stu bar­dziej komfortowa.

Za suk­ces zawo­dowy uznaję moją umie­jęt­ność bez­in­ge­ren­cyj­nej inspi­ra­cji Czło­wieka do wyko­rzy­sta­nia nowych moż­li­wo­ści osią­ga­nia indy­wi­du­al­nych celów poprzez wspólne zasto­so­wa­nie tech­no­lo­gii uda­nego życia.

Wyni­kiem kon­sul­ta­cji i warsz­ta­tów indy­wi­du­al­nych jest zado­wo­le­nie, które daje:

– głęb­szy wgląd w aktu­alna sytu­ację, roz­po­zna­nie nowych szans, kom­pe­ten­cja,

– osła­bie­nie ogra­ni­czeń i zwięk­sze­nie wła­snej mocy do odczu­wa­nia uda­nego życia,

– uru­cho­mie­nie magne­ty­zmu miło­ści,

– uru­cho­mie­nie ener­ge­tycz­nego odmło­dze­nia wieku bio­lo­gicz­nego i detok­sy­ka­cji ciała,

– prze­ka­za­nie instruk­cji do samo­dziel­nego pod­nie­sie­nia jako­ści życia,

– prze­ka­za­nie indy­wi­du­al­nej instruk­cji do samo­dziel­nej neu­tra­li­za­cji przy­czyn oraz usu­nię­cia skut­ków prze­szkód i ogra­ni­czeń,

– zwięk­sze­nie odpor­no­ści na mani­pu­la­cje,

– wyż­sza sku­tecz­ność każ­dego dzia­ła­nia w sytu­acjach stre­so­wych,

– uru­cho­mie­nie pełni poten­cjału samo­re­ali­za­cji,

– umie­jęt­ność sku­tecz­nego wspie­ra­nia naj­bliż­szych,

– mil­sze rela­cje w part­ner­stwie, z bli­skimi i w pracy;

– bar­dziej kom­for­towa codzien­ność i peł­niej­sze czer­pa­nie z niej rado­ści,

– pew­no­ści sie­bie i swo­jego wize­runku, zde­cy­do­wa­nie i kon­se­kwen­cja,

– więk­sze zaufa­nie do intu­icji i budowa wła­snego auto­ry­tetu,

– umie­jęt­ność neu­tra­li­za­cji destruk­cyj­nych pro­gra­mów ener­go­in­for­ma­cyj­nych typu „zło­rze­cze­nie”,

– okre­śle­nie zakresu oraz inten­syw­no­ści mojego wspar­cia tech­no­lo­gicz­nego w osią­ga­niu wła­snych celów.

Na kon­sul­ta­cję pro­szę zabrać zdję­cia rodziny i waż­nych osób do odczy­ta­nia wpły­wów oto­cze­nia i powią­zań losowych/karmicznych.

Zakres kon­sul­ta­cji w celu pod­nie­sie­nia jako­ści życia:

– bada­nie karmy (losu lub prze­zna­cze­nia) pod­sta­wo­wych przy­czyn cho­rób i prze­szkód życio­wych;

– testo­wa­nie wpływu osób z oto­cze­nia, zale­ce­nie metod neu­tra­li­za­cji szko­dli­wego wpływu oto­cze­nia;

– zale­ce­nia metod wzmoc­nie­nia zdro­wia;

– testo­wa­nie blo­kad z dzie­ciń­stwa, zale­ce­nia metod pozby­cia się ich (pomocne są zdję­cia rodzi­ców);

– wer­ba­li­za­cja pod­świa­do­mych kodów ogra­ni­cza­ją­cych i destruk­cyj­nych, zale­ce­nia uwol­nie­nia się od tych kodów w ramach tech­no­lo­gii uda­nego życia;

– testo­wa­nie stop­nia prze­śla­do­wa­nia przez pech, zale­ce­nia uwol­nie­nia się od niego;

– testo­wa­nie blo­kad dobro­bytu, zale­ce­nia metod otwie­ra­nia moż­li­wo­ści prosperity.

Rela­cje testuję ze zdjęć:

– testo­wa­nie par, rodzaju rela­cji, wza­jem­nego oddzia­ły­wa­nia ludzi;

– zale­ce­nie metod neu­tra­li­za­cji wam­pi­ry­zmu ener­ge­tycz­nego, uwol­nie­nia się z tok­sycz­nego związku itp.;

– ana­liza pod­łoża i przy­czyn prze­szkód w korzyst­nych rela­cjach, kon­flik­tów, braku poro­zu­mie­nia;

– spo­rzą­dze­nie indy­wi­du­al­nej instruk­cji poprawy jako­ści i zado­wo­le­nia z ist­nie­ją­cego związku;

– dobór nowego part­nera życio­wego wg para­me­trów zgod­no­ści i ocze­ki­wań;

– spo­rzą­dze­nie indy­wi­du­al­nej “Instruk­cji Obsługi Part­nera”;

– spo­rzą­dze­nie indy­wi­du­al­nej instruk­cji spo­tę­go­wa­nia roz­ko­chi­wa­nia się nawza­jem;

– spo­rzą­dze­nie indy­wi­du­al­nego pro­gramu pogłę­bie­nia part­ner­stwa w Miło­ści pro­wa­dzą­cej do Speł­nie­nia;

– testo­wa­nie rodzaju rela­cji mię­dzy ludźmi w śro­do­wi­sku rodzin­nym i w pracy, przy­ja­znego nasta­wie­nia, czy­sto­ści intencji.

Ewen­tu­alne zabiegi:

– jed­no­ra­zowe dopro­wa­dze­nie jed­no­li­to­ści bio­pola Osoby do stanu ide­al­nego;

– oczysz­cze­nie blo­kad nauki języ­ków obcych, przy­śpie­sze­nie i uspraw­nie­nie ucze­nia się,

– uzu­peł­nie­nie i wzmoc­nie­nie ener­gii wital­nej oraz pod­nie­sie­nie poziomu odpor­no­ści i wibra­cji;

– neu­tra­li­za­cja szko­dli­wego pro­mie­nio­wa­nia miesz­kań i miejsc pracy;

– stop­niowe czę­ściowe oczysz­cze­nie blo­kad z dzie­ciń­stwa i wska­zówki sta­bi­li­zu­jące stan oczysz­cze­nia;

– dobór mine­ra­łów lecz­ni­czych i chiń­skiej diety ener­ge­tycz­nej;

– oczysz­cze­nie blo­kad roz­woju ducho­wego, twór­czego, samo­re­ali­za­cji, wyko­rzy­sta­nia talen­tów;

– oczysz­cze­nie blo­kad sto­sun­ków damsko-męskich poza sek­sem oraz dzie­dziny seksu;

– seria kon­sul­ta­cji i zabie­gów po ogól­nym oczysz­cze­niu w okre­sie adap­ta­cji i sta­bi­li­za­cji ten­den­cji do uzdra­wia­nia i odmła­dza­nia;

– seria kon­sul­ta­cji i zabie­gów po ogól­nym oczysz­cze­niu w okre­sie uzdra­wia­nia od cho­rób prze­wle­kłych, trud­nych przy­pad­ków wyma­ga­ją­cych dłuż­szej pracy zespołowej.

Dla spe­cja­li­stów sto­su­ją­cych inne metody uzdrawiania:

– ener­ge­tyczne uru­cho­mie­nie sta­łej ten­den­cji do uzdro­wie­nia i odmła­dza­nia;

– dopro­wa­dze­nie jed­no­li­to­ści bio­pola Osoby do stanu ide­al­nego, usu­nię­cie ucie­czek ener­gii;

– wzmoc­nie­nie ener­gii wital­nej i pod­nie­sie­nie poziomu wibra­cji;

– okre­śle­nie i neu­tra­li­za­cja przy­czyn kon­kret­nych cho­rób lub dole­gli­wo­ści;

– oczysz­cze­nie karmy od przy­czyn cho­rób, pro­ble­mów oraz blo­kad z dzie­ciń­stwa;

– oczysz­cze­nie kar­micz­nych blo­kad pracy w zakre­sie uzdra­wia­nia, roz­woju ducho­wego, wyko­rzy­sta­nia talen­tów;

– oczysz­cze­nie i har­mo­ni­za­cja kanału odczy­ty­wa­nia informacji.

Kon­sul­ta­cję i zabiegi można uzy­skać:

– oso­bi­ście lub na komu­ni­ka­to­rze “Skype”;

– tele­pa­tycz­nie ze zdję­cia (np. przy­sła­nego na e-mail razem z ankietą– zapy­ta­niem);

– tele­pa­tycz­nie wg fan­tomu: imię, nazwi­sko i dodat­kowy trzeci para­metr okre­śla­jący Osobę np.: data uro­dze­nia, imię ojca i matki, adres, tele­fon itp.

„Głę­boko w środku czło­wiek bywa deli­katny jak kwiat. Natu­ralna ser­decz­ność, to wzmoc­nie­nie miłej wyjąt­ko­wo­ści każ­dego. W rela­cjach nawet sub­telne muśnię­cie doty­kiem wspar­cia potę­guje radość życia.” JSO

Link do opisu: http://www.jan-ostrowski.eu/index.php/oferta/5-konsultacja-i-szkolenie-indywidualne

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ