koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Pre­lek­cja — Afrykamera

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 20 387 wyświetleń od 10 kwietnia 2013

Pre­lek­cja “Rola anar­chi­stów w egip­skiej rewolucji”

Spo­tka­nie on-line z Toma­szem Bau­erem, człon­kiem NOMADY od dłuż­szego czasu zaj­mu­ją­cego się arab­skimi ruchami wol­no­ścio­wymi. Współ­twórca bloga tahriricn.wordpress.com, mają­cego na celu uka­zy­wa­nie sytu­acji w Afryce Pn, Bli­skim Wscho­dzie i Euro­pie z anar­chi­stycz­nej perspektywy.

Ter­min: 12 kwiet­nia 2013 (17:00 — 18:00) Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA

Anar­chi­ści uczest­ni­czyli w egip­skiej rewo­lu­cji od samego początku. Jako jed­nostki w więk­szych ruchach mło­dzie­żo­wych, lub jako pomniej­sze kolek­tywy. Ich liczeb­ność i otwarte wystę­po­wa­nie z wła­sna opcją poli­tyczną nara­stały wraz z ogólna rady­ka­li­za­cją i oddolną samo­or­ga­ni­za­cją spo­łe­czeń­stwa egip­skiego, prze­ra­dza­jąc się w masowy ruch, który z jed­nej strony stał się jedną z naj­waż­niej­szych sił ulicz­nej kon­fron­ta­cji, z dru­giej wystę­po­wać zaczął z coraz bar­dziej pogłę­bio­nymi pro­gra­mami decen­tra­li­za­cji pań­stwa i prze­su­nię­cia decy­zyj­no­ści na lokalne komi­tety i pra­cow­ni­cze koope­ra­tywy. W mojej pre­zen­ta­cji chciał­bym prze­śle­dzić roz­wój grup anar­chi­stycz­nych i ich tak­tyk dosto­so­wy­wa­nych za każ­dym razem do kolej­nego etapu rewo­lu­cji i rady­ka­li­za­cji społeczeństwa.

Wię­cej o AFRYKAMERZE: http://www.afrykamera.pl/

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ