koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Warsz­taty Głosu Julii Mikołajczak

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 20 499 wyświetleń od 17 kwietnia 2013

MÓJ GŁOS MOJA WIBRACJA

Mówić, śpie­wać tak, żeby być usły­sza­nym, zapra­szam na 4 godz. wspól­nego odkry­wa­nia GŁOSU!

Warsz­taty głosu i ciała popro­wa­dzę wspól­nie z Alek­san­drą Kor­niow­ską. Zapra­szam wszyst­kich, któ­rzy chcą prze­rwać ciszę mil­cze­nia wokół sie­bie lub uci­szyć cią­gły „jazgot”!

Twój głos jest wyra­zem Cie­bie, Two­jej rela­cji z samym/ą sobą i z innymi. Ten warsz­tat pozwoli Ci otwo­rzyć głos! Odkryć jego barwę, głę­bię i moc. Moc dzięki któ­rej sta­niesz się bar­dziej wyrazisty/a w swoim życiu. Moc która da Ci siłę, aby wyra­zić to, czego do tej pory nie byłeś/aś w sta­nie wyrazić.

Poprzez róż­no­rodne tech­niki pracy z cia­łem, odde­chem i dźwię­kiem poznasz źró­dło i praw­dziwą wibra­cję Two­jego głosu. Poczu­jesz radość i lek­kość bycia tu i teraz, inte­gra­cję ciała i duszy. Odnaj­dziesz siłę głosu i głę­bię wyrazu, jak też ewen­tu­alne blo­kady i ich przy­czyny. Zyskasz więk­szą świa­do­mość uży­wa­nia tego pod­sta­wo­wego narzę­dzia wyra­ża­nia sie­bie i komu­ni­ka­cji. Poczu­jesz oczysz­cza­jącą moc wibra­cji dźwięku w ciele.

Warsz­tat prze­zna­czony jest nie tylko dla woka­li­stów, śpie­wa­ków, mów­ców czy osób na sta­no­wi­skach wyma­ga­ją­cych pracy z gło­sem, ale także dla każ­dego kto pra­gnie swo­bod­niej posłu­gi­wać się nim w życiu codziennym.

Pod­czas warsz­tatu będziemy się ruszać, tań­czyć, sia­dać na pod­ło­dze – ubierz się więc luźno i swo­bod­nie, tak abyś czuł/a się kom­for­towo. Pra­cu­jemy bez obu­wia, naj­le­piej na boso, jed­nak jeśli zimno Ci w stopy weź grube skar­pety. Pro­szę przy­nieść poduszkę – do siedzenia.

Zaczy­namy 25 MAJA (SOBOTA) o godz. 11:00 będziemy pra­co­wać przez cztery godziny z krótką prze­rwą. Pro­szę zabrać ze sobą wodę do picia– przyda się:)

Miej­sce: WROCŁAW, Nalanda, pl. Kościuszki 12

Zapisy: Ada Sto­lar­czyk — ada@wysokiewibracje.pl

Koszt: 110 zł przy wpła­cie zaliczki do 15.05.2013, po tym ter­mi­nie koszt udziału to 130 zł.

na konto: 95 1060 0076 0000 3260 0059 6214

Wię­cej na www.wysokiewibracje.pl/polecam

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ