koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Drukarnia KID - Czas na Kalendarz
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Pussy Party

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 20 040 wyświetleń od 18 kwietnia 2013

Wio­sna, wio­sna, Wro­cław! Warsz­taty z roz­woju sek­su­al­no­ści czyli Pussy Party.

Ter­min: 23 kwiet­nia 2013 (19:30 — 22:00) Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA

Przy­wie­ziemy Wam nowa­lijki od Fun Fac­tory. Piękne, zmyślne, kolorowe…i bar­dzo zdrowe:) Poga­damy tro­chę, mamy nadzieję zasy­pie­cie nas gra­dem pytań a my będziemy mogły przy­to­czyć kilka nowych fak­tów i cie­ka­wych badań. Będzie wio­sen­nie, będzie wesoło.

Pussy Party to nie­po­ważne warsz­taty edu­ka­cyjno– wibra­to­rowe pro­wa­dzone przez Pussy Pro­ject. To spo­tka­nie prze­zna­czone głów­nie dla kobiet. Na któ­rym otwar­cie, w dobrej atmos­fe­rze roz­ma­wia się na temat, który nas inte­re­suje, nęci i cza­sem onie­śmiela. Oprócz roz­mów można zapo­znać się z naj­faj­niej­szymi zabaw­kami ero­tycz­nymi i tym, co można z nimi robić. Spo­tka­nie jest luźne, zabawne i otwie­ra­jące na pod­sta­wowy temat — jakim jest radość z wła­snej sek­su­al­no­ści. To oka­zja, aby obej­rzeć i kupić desi­gner­skie zabawki ero­tyczne, dowie­dzieć się wię­cej, dobrze się bawić. Impreza jest neu­tralna świa­to­po­glą­dowo i otwarta na róż­no­rod­ność wybo­rów osobistych.

Nie tań­czymy, gadamy, ale i tak jest zabaw­nie. Nie wypra­wiamy spro­śno­ści, ale tłu­ma­czymy, co i jak działa. Zasady: – męż­czyźni widziani mile, o ile … zacho­wy­wać się będą z sza­cun­kiem do kobiet; – LGBT frien­dly. Komen­ta­rze ude­rza­jące w god­ność i sek­su­al­ność innych gości są bile­tem na podwórko; – wska­zane poczu­cie humoru.

Orga­ni­za­torki — Pussy Pro­ject to pro­jekt poświę­cony roz­wo­jowi sek­su­al­no­ści i świa­do­mo­ści kobiet. Wyja­śniamy, ośmie­lamy i pro­wo­ku­jemy. Wie­rzymy w kobie­cość, poczu­cie humoru i wol­ność. Dzia­łamy przez warsz­taty coachin­gowe, sztukę czyli akcje i per­for­ma­cje, zabawę czyli imprezy z wibra­to­rami – to wła­śnie Pussy Party. more www.pussyproject.pl

Zapra­szamy serdecznie!

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ