koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE ONLINE - GRUDZIEŃ 2020 - NR 320
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Kurs Uważ­no­ści Mindfulness

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 20 785 wyświetleń od 20 kwietnia 2013

Wykład: Kurs Uważ­no­ści Mind­ful­ness MBSR (Mind­ful­ness – Based Stress Reduc­tion) czyli jak zre­du­ko­wać stres i sku­tecz­niej reali­zo­wać swoje cele poprzez prak­ty­ko­wa­nie uważności

Data wyda­rze­nia środa 24 kwiet­nia 2013r. g.18:30 — 20:00

Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA

Opis wyda­rze­nia Spo­tka­nie jest skie­ro­wane do osób zain­te­re­so­wa­nych ucze­niem się i prak­ty­ko­wa­niem uważ­no­ści oraz korzy­ścią jakie można dzięki temu osiągnąć.

Dowiesz się: - na czym polega 8-tygodniowy Kurs Uważ­no­ści MBSR (Mind­ful­ness — Based Stress Reduc­tion – Reduk­cja Stresu za Pomocą Uważ­no­ści) wg pro­gramu pro­fe­sora Jona Kabat Zinna

  • jakie korzy­ści można osią­gnąć prak­ty­ku­jąc uważność

  • co to takiego Mind­ful­ness i jak prze­biega jego dosko­na­le­nie na Kur­sie Uważności?

  • co wynika z inte­gra­cji wie­dzy psy­cho­lo­gicz­nej zachodu z tech­ni­kami medy­ta­cyj­nymi wschodu?

  • jakie są związki uważ­no­ści z fizyką kwan­tową i zja­wi­skiem zna­nym jako „prawo przyciągania”

  • jakie są prag­ma­tyczne korzy­ści z dosko­na­le­nia wła­snej uważności

  • w jaki spo­sób i po co zmie­niać w swoim umy­śle zwrot­nicę z „trybu dzia­ła­nia” na „tryb bycia”

  • co się dzieje w mózgu kiedy medy­tu­jemy, i co z tego wynika

  • jak zna­leźć rów­no­wagę i har­mo­nię, żyjąc we współ­cze­snym świecie

Ilość miejsc na wykła­dzie ogra­ni­czona. W cza­sie wykładu zosta­nie roz­lo­so­wana wśród uczest­ni­ków jedna 50% zniżka na naj­bliż­szy 8-tygodniowy Tre­ning Uważ­no­ści roz­po­czy­na­jący się 8 maja 2013r.

pro­wa­dzący: Krzysz­tof Papis – cer­ty­fi­ko­wany (Inter­na­tio­nal Coaching Com­mu­nity) bussines&life coach, psy­cho­te­ra­peuta, tre­ner zarzą­dza­nia i roz­woju oso­bi­stego, tre­ner Emo­tio­nal Fre­edom Tech­ni­que (EFT), wykła­dowca aka­de­micki. Absol­went pierw­szego w Pol­sce cer­ty­fi­ko­wa­nego szko­le­nia nauczy­cieli Mind­ful­ness — Based Stress Reduc­tion, wła­ści­ciel 3 kg dyplo­mów i cer­ty­fi­ka­tów:)

Wię­cej infor­ma­cji: www.krzysztofpapis.pl, www.mindfulness-mbsr.pl

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ