koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

U psy­cho­die­te­tyka na kozetce — wykład

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 20 775 wyświetleń od 20 kwietnia 2013

Czyli o tym jak schud­nąć korzy­sta­jąc z wła­snych zaso­bów psy­chicz­nych

Zapra­szamy na wykład i spo­tka­nie z psy­cho­lo­giem, spe­cja­li­stą psy­cho­die­te­tyki Alek­san­drą Watras.

Na spo­tka­niu dowiesz się:

  • dla­czego diety są „do bani”? – jak zna­leźć wła­sną drogę do szczu­płej syl­wetki? – jakie mecha­ni­zmy psy­cho­lo­giczne ruj­nują wysiłki odchu­dza­ją­cych się? – dla­czego wie­dza żywie­niowa jest nie­zbędna ale nie wystar­cza­jąca? – jak myśli i emo­cje wpły­wają na pro­ces zmiany? – jakie kom­pe­ten­cje psy­chiczne wspie­rają reali­za­cję pod­ję­tych decy­zji? – jak korzy­stać z wła­snych, wewnętrz­nych zaso­bów, żeby schudnąć?

Wykład popro­wa­dzi:

Alek­san­dra Watras – psy­cho­log, spe­cja­li­sta psy­cho­die­te­tyki, psy­cho­te­ra­peuta Gestalt w trak­cie szko­le­nia, tre­ner. Na co dzień pra­cuje w Cen­trum Psy­cho­die­te­tyki jako psy­cho­log z oso­bami doświad­cza­ją­cymi trud­no­ści w obsza­rze zwią­za­nym z jedze­niem, pro­wa­dzi warsz­taty, tre­ningi, wykłady oraz grupy wspar­cia z zakresu psy­cho­die­te­tyki. Ter­min: 10 maja, pią­tek (18:00 — 20:00)

Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA Pl. Kościuszki 12, Wrocław

Wstęp: 29 zł

Orga­ni­za­tor: Cen­trum Psy­cho­die­te­tyki, www.centrumpsychodietetyki.eu

Pro­simy o wcze­śniej­sze spraw­dze­nie wol­nych miejsc i potwier­dze­nie chęci udziału w wykładzie.

Alek­san­dra Watras 519 115 142

awatras@centrumpsychodietetyki.eu

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ