koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Gru­powa sesja oddechowa

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 20 034 wyświetleń od 24 kwietnia 2013

Sesja odde­chowa to praca odde­chem połą­czo­nym — metoda głę­bo­kiej relak­sa­cji i jedna z prost­szych metod pracy ze sobą. Dzięki niej nauczysz się radzić sobie ze stre­sem i pro­ble­mami dnia codziennego.

Oddech połą­czony szybko i sku­teczne pomaga wejść w stan głę­bo­kiego relaksu:

  • Usuwa stres
  • Oczysz­cza orga­nizm
  • Pobu­dza
  • Roz­pusz­cza blo­kady nagro­ma­dzone latami na wszyst­kich pozio­mach fizycz­nym, psy­chicz­nym, emo­cjo­nal­nym, ducho­wym i men­tal­nym
  • Pod­nosi naszą silną, pul­su­jącą, zmienną Ener­gię Życia PRANĘ.

Po nabra­niu doświad­cze­nia, możesz pra­co­wać samo­dziel­nie w domu.

Ter­min: 16 maja 2013 (18:30 — 20:00)

Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA Plac Kościuszki 12, Wrocław

Wstęp: 30 zł

Orga­ni­za­tor, zapisy i infor­ma­cje: Agnieszka Gołę­biow­ska tel. 605579334 agnieszka.golebiowska@pwr.wroc.pl

Pro­szę o wcze­śniej­sze potwier­dze­nie chęci wzię­cia udziału w zajęciach

““Każdy z nas ma w sobie moc. Nasze rela­cje z innymi oraz z samym sobą są okre­ślone przez to, w jaki spo­sób uży­wamy tej mocy każ­dego dnia. To, w jaki spo­sób jej uży­wamy, poka­zuje, czy jeste­śmy czę­ścią świata pro­ble­mów czy świata rozwiązań.

Praca z odde­chem dodaje nam mocy, a przez to wzmac­nia nasz poten­cjał. Powin­ni­śmy jed­nak zasta­no­wić się, w jaki spo­sób uży­wamy naszej mocy: w spo­sób rado­sny, kre­atywny i etyczny — czy może wręcz prze­ciw­nie… Posia­da­nie mocy wiąże się bowiem z odpowiedzialnością.

Posia­da­nie więk­szej mocy wiąże się z jesz­cze więk­szą odpo­wie­dzial­no­ścią — odpo­wie­dzial­no­ścią za to, jak jej uży­wamy, w jaki spo­sób wpływa ona na ludzi, co jest w sta­nie stwo­rzyć i jak z tego twór­czego poten­cjału korzystać.”

  • Bo Wahlström
autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ