koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

I Ty możesz zostać Arty­stą, czyli spo­tka­nie z Vedic Art

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 20 283 wyświetleń od 24 kwietnia 2013

Zapra­szamy na Vedi­cArt pro­wa­dzony przez Baszkę von Hanff!

Nowa grupa już 14 maja — zarówno I jak i II stopień.

Mówią Ci, że nie możesz. Mówią Ci, że nie dasz rady. Mówią, że to głu­pie i nie­moż­liwe. Mówią, żeby prze­stać, bo i tak nie ma sensu. Ty jed­nak wiesz, że nie mają racji…

Chwyć pędzel w dłoń, zanurz go w kolo­rach umy­słu i zacznij wyko­ny­wać powolne ruchy… Malu­jąc swój pierw­szy obraz, odblo­ku­jesz moż­li­wo­ści, jakie od dawna tkwiły w Twoim umy­śle… W trak­cie zajęć poznasz 4 pierw­sze z zasad rzą­dzą­cych Vedic Art. Dzięki tym regu­łom nie tylko nauczysz się two­rzyć nie­sa­mo­wite obrazy, ale rów­nież odkry­jesz moż­li­wo­ści tkwiące w Tobie, o ist­nie­niu któ­rych praw­do­po­dob­nie nie mia­łaś pojęcia…

Baszka von Hanff, nauczy­cielka Vedic Art, zapra­sza na spo­tka­nie nowej grupy 14 maja 2013, zaję­cia trwają od 18:00 do 20:30

Koszt 35 PLN (w tym koszt mate­ria­łów malar­skich). Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy przyj­muje i infor­ma­cji udziela Baszka von Hanff, tel. +48 693 344 256, bvonhanff@gmail.com Można się także zapi­sać na miej­scu, w Nalandzie.

Vedic Art, otwiera MOŻLIWOŚCI. I tak naprawdę nie cho­dzi tu tylko o malo­wa­nie. Istota leży w tym, że teraz: wiesz, umiesz, potra­fisz. Że nic Cię nie ogra­ni­cza. Wszyst­kie poznane zasady Vedic Art prze­kła­dają się na życie, na zarad­ność i kre­atyw­ność. Kiedy masz do roz­wią­za­nia jakiś, choćby drobny, pro­blem domowy: kapiący kran, czy nie domy­ka­jącą się furtkę, weź ołó­wek, usiądź i kreśl linie. A potem po pro­stu będziesz wie­dział, jak i co zro­bić. Nie będzie prze­szkód, nie dostrze­żesz bra­ków, weź­miesz narzę­dzia do ręki a resztę pod­po­wie Ci mózg.

O Vedic Art prze­czy­taj na stro­nie www.vedicart.info.pl

Weź ze sobą far­tuch, koszulę fla­ne­lową, lub T-shirta, które pozwolą Ci na swo­bodę pracy z far­bami. „Vedic Art nie naucza malo­wa­nia. Vedic Art przy­po­mina jak malo­wać. Pamięta, jak sztuka może być two­rzona. Od samego początku, gdy pozna­jemy zasady, zaczy­namy odtwa­rzać całą histo­rię stwo­rze­nia: skąd przy­cho­dzimy i dokąd zmie­rzamy. Dzięki temu można odna­leźć w mapę, która zapro­wa­dzi Cię do spo­koju w Twoim sercu”. (Curt Käl­l­man, twórca Vedic Art)

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ