koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Home­opa­tia — co warto wie­dzieć i jak stosować

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 20 454 wyświetleń od 24 kwietnia 2013

Zapra­szam wszyst­kich chęt­nych na krótki wykład o homeopatii.

Zapewne więk­szość o niej sły­szała, choćby z nazwy, a część osób zażywa lub zaży­wała „białe kuleczki”. Home­opa­tia ma zarówno swo­ich gorą­cych zwo­len­ni­ków jak i prze­ciw­ni­ków. Z czego to wynika? Na czym polega ta metoda? Jak i czy rze­czy­wi­ście działa? I, co naj­waż­niej­sze, czy można ją bez­piecz­nie sto­so­wać na co dzień?

Na wykła­dzie opo­wiem co jak pomaga, co warto nosić przy sobie i w jakich sytu­acjach po nią się­gnąć. Posta­ram się wyja­śnić, że home­opa­tia jest pro­stą i zro­zu­miałą metodą i w wielu przy­pad­kach możemy sto­so­wać ją samo­dziel­nie by przy­nieść ulgę swoim bli­skim lub sobie. Chcia­ła­bym podzie­lić się z Wami moją wie­dzą i doświad­cze­niem jako homeopaty.

Dla uczest­ni­ków przy­go­tuję rów­nież spis pod­sta­wo­wych leków wraz z opi­sem dzia­ła­nia, które warto mieć w swo­jej domo­wej apteczce. Mam nadzieję, że wzbu­dzę Waszą ciekawość.

Zapra­szam, Iwona Kamola

Ter­min: 14.05.2013 (18:00 — 20:00) Miej­sce: Nalanda Księ­gar­nio Kawiar­nia Koszt: 20 zł Kon­takt i infor­ma­cje: Iwona Kamola te. 517 204 847

Iwona Kamola - home­opatka, absol­wentka Pomor­skiej Szkoły Home­opa­tii Kla­sycz­nej, zwo­len­niczka tera­pii, dzięki któ­rym możemy odkry­wać sie­bie i co za tym idzie, dążyć do uzdro­wie­nia i poprawy jako­ści naszego życia. Miło­śniczka Usta­wień Rodzin­nych wg. B. Hel­lin­gera, Rady­kal­nego Wyba­cza­nia, Recall Healing, ale także miło­śniczka podróży — nie tylko w głąb sie­bie oraz wszel­kich form kre­atyw­no­ści i łącze­nia przy­jem­nego z pożytecznym.

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ