koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Coaching Shri Vivek Yogi Integralnej

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 26 778 wyświetleń od 24 kwietnia 2013

COACHING SHRI VIVEK YOGI INTEGRALNEJ

Spo­tka­nie infor­ma­cyjne Pią­tek 17 maja 2013 o godzi­nie 18:30

Nalanda (salka warsz­ta­towa) Pl. Kościuszki 12, Wrocław

Wstęp wolny

Czym jest Shri Vivek Yoga Inte­gralna? Shri Vivek Yoga Inte­gralna to kom­pletna pier­wotna yoga bazu­jącą na natu­ral­nych pra­wach wszechświata.

Czym jest Coaching Shri Vivek Yogi Inte­gral­nej? Coaching jest pro­ce­sem, w któ­rym poprzez wie­dzę i prak­tykę uczymy się jak żyć peł­nią życia.

Dla kogo jest prze­zna­czony? Coaching prze­zna­czony jest zarówno dla osób, które czują potrzebę samo­roz­woju, jak i dla tych, któ­rzy zawo­dowo lub nie­za­wo­dowo zaj­mują się pomącą innym.

Moż­li­wość połą­cze­nia on-line z nauczy­cie­lem pro­wa­dzą­cym yogi­nem Jiva­nem Vismayem(*). Spo­tka­nie z Vismayem jest zawsze głę­bo­kim doświad­cze­niem dla osób w nim uczest­ni­czą­cych. W jasny, pro­sty a jed­no­cze­śnie naukowy spo­sób Vismay dzieli się mądro­ścią yogi oraz odpo­wiada na wszyst­kie pyta­nia uczest­ni­ków doty­czące pracy, rela­cji, związ­ków, zdro­wia itd…

(*)Jivan Vismay uro­dził się w Hari­dwar (Indie) w rodzi­nie prze­ka­zu­ją­cej z poko­le­nia na poko­le­nie mądrość yogi. Aktu­al­nie mieszka w Bar­ce­lo­nie. Vismay pod­jął się adap­ta­cji nauki yogi do kul­tury zachodu zarówno, jako formy życia jak i spo­sobu myśle­nia. Jest przy­kła­dem piękna i har­mo­nii, które prze­ja­wia się w jego codzien­nym życiu.

Infor­ma­cje: Jola Szika tel. 508 313 717 Sła­wek Udit tel. 502 670 213 email: svypoland@gmail.com www.shrivivekyogapoland.pl

Coaching jest orga­ni­zo­wany pod patro­na­tem CENTRO SHRI VIVEK, Bar­ce­lona w Hisz­pa­nii i NIRPEKSHA SANNYAS ASHRAM, Kha­dana w Indiach

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ