koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Ayurveda i Yoga Shri Vivek

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 19 769 wyświetleń od 24 kwietnia 2013
  • 19 maja 2013, niedziela
    » 10:00 - 19
  • 18 maja 2013, sobota
    » 10:00 - 12

STAROŻYTNY SEKRET ODMŁADZANIA DLA TWOJEJ TERAŹNIEJSZOŚCI

18 i 19 kwiet­nia 2013 Nalanda (salka warsz­ta­towa) Pl. Kościuszki 12, Wrocław

YOGA SHRI VIVEK: sobota 18 maja 2013 godz.10:00 nie­dziela 19 maja 2013 godz. 10:00

Dzięki deli­kat­nym tech­ni­kom shri vivek yogi (pozy­cje, oddech, kon­cen­tra­cja, zro­zu­mie­nie, into­na­cja mantr), doświad­czymy stanu głę­bo­kiego relaksu, w któ­rym poczu­jemy radość bycia żywym, gdzie ciało prze­ja­wia opty­malny poziom aktyw­no­ści, zaś umysł pozo­staje skon­cen­tro­wany i spokojny.

Nie potrze­bu­jesz żad­nego doświad­cze­nia w yodze, tylko chęć zre­lak­so­wa­nia się i uczy­nie­nia swo­jego życia bar­dziej żywym.

Pro­simy o zabra­nie ze sobą maty do yogi oraz wygod­nego, luź­nego stroju (suge­ru­jemy w kolo­rze białym).

Jed­no­ra­zowe wej­ście na yogę (90 min) 30 zł.

MASAŻ AYURVEDYJSKI: sobota 18 maja 2013 godz. 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 niedziela 19 maja 2013 godz. 8:00, 12:00

Na tra­dy­cyj­nym masażu ayurve­dyj­skim, który jest naj­star­szą, naj­sku­tecz­niej­szą, pierw­szą i jedyną natu­ralną metodą relaksu, oczysz­cze­nia fizycz­nego i psy­chicz­nego oraz odmło­dze­nia orga­ni­zmu zasto­su­jemy tech­niki Prana Chi­kitsa, które są naj­bar­dziej cenione w tra­dy­cji Ayurvedy i wpro­wa­dzane na zacho­dzie przez naszą szkołę. Poprzez trans­mi­sję ener­gii oraz wcie­ra­nie cie­płego oleju i aro­ma­tycz­nych esen­cji relak­su­jemy i rów­no­wa­żymy układ musku­larny, krą­że­nia lim­fa­tyczny, emo­cjo­nalny i ener­ge­tyczny, co wywo­łuje stan głę­bo­kiego relaksu, który pomaga odzy­skać zdro­wie psy­chiczne i fizyczne.

Pro­simy o zabra­nie ze sobą dużego ręcz­nika. Cena masażu (90 min) 150 zł.

Jest moż­li­wość zapi­sa­nia dwóch osób na tę samą godzinę masażu.

ZAPISY NA MASAŻ DO 15 MAJA 2013 POTWIERDZONE WPŁATĄ ZALICZKI W WYSOKOSCI 50 ZŁ. DLA OSÓB, KTÓRE ZDECYDUJĄ SIĘ NA YOGĘ I MASAŻ 10 ZŁ ZNIZKI!! NR KONTA: 23 1090 2705 0000 0001 1426 3497

INFORMACJE I ZAPISY: Jola Szika 508 313 717 ayuryogashikha@gmail.com Sła­wek Udit 502 670 213 slawek8d@gmail.com www.ayuryoga.pl

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ