koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
zmodyfikowano  6 lat temu  »  

Tre­ning Świa­do­mego Apetytu

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 19 257 wyświetleń od 24 kwietnia 2013

22 czerwca – sobota – godz. 10:00 – 15:00

Pod­sta­wową kom­pe­ten­cją osoby, która odży­wia się zdrowo i świa­do­mie, jest umie­jęt­ność dostrze­ga­nia sygna­łów pły­ną­cych z ciała takich jak głód, sytość czy ape­tyt i jedze­nie zgod­nie z tymi sygnałami.

Głód i sytość to naj­prost­sze i jed­no­cze­śnie naj­po­tęż­niej­sze narzę­dzia, które pozwa­lają jeść zdrowo, regu­lar­nie i w nie­wiel­kich ilościach.

Każdy kto nauczy się jeść zgod­nie z wewnętrz­nymi potrze­bami, nigdy już nie się­gnie po diety i modne jadło­spisy, zacznie ufać sobie a jedze­nie trak­to­wać będzie jak przy­jem­ność i natu­ralny ele­ment życia.

Tre­ning Świa­do­mego Ape­tytu to 5-godzinny warsz­tat, z doświad­cze­niem wspól­nego, uważ­nego jedze­nia obiadu, pod­czas któ­rego tre­nu­jemy świa­do­mość sygna­łów z ciała i wła­snych potrzeb żywieniowych.

NA TRENINGU:

posze­rzysz świa­do­mość sygna­łów pły­ną­cych z ciała
doświad­czysz uważ­nego jedzenia
odzy­skasz kon­takt z wewnętrz­nym kom­pa­sem, który pod­po­wie ci co, kiedy i ile jeść
zyskasz wie­dzę i doświad­czysz korzy­ści pły­nące z intu­icyj­nego jedzenia

DLA KOGO?

Tre­ning stwo­rzony został z myślą o oso­bach, które chcą:

zadbać o sie­bie w obsza­rze zwią­za­nym z jedzeniem;
poznać wła­sne potrzeby żywieniowe;
jeść natu­ral­nie i w zgo­dzie ze sobą;
schud­nąć lub utrzy­mać swoją wagę bez ucie­ka­nia się do mod­nych jadłospisów;

HARMONOGRAM:

10:00 – 13:00 – tre­ning świa­do­mego ape­tytu – część I

13:00 – 14:00 – obiad w Nalandzie

14:00 – 15:00 – tre­ning świa­do­mego ape­tytu – część II

TRENER:

Alek­san­dra Watras – psy­cho­log, spe­cja­li­sta psy­cho­die­te­tyki, psy­cho­te­ra­peuta Gestalt w trak­cie szko­le­nia, tre­ner. Na co dzień pra­cuje w Cen­trum Psy­cho­die­te­tyki jako psy­cho­log z oso­bami doświad­cza­ją­cymi trud­no­ści w obsza­rze zwią­za­nym z jedze­niem, pro­wa­dzi warsz­taty, tre­ningi, wykłady oraz grupy wspar­cia z zakresu psychodietetyki.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Ter­min: 22 czerwca 2013 r.

Godziny: 10:00 – 15:00 (5 godz.)

Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA, pl. Kościuszki 12, Wrocław

Koszt: 60 zł/osoba + koszt obiadu w Nalan­dzie ok. 10 – 30 zł

Orga­ni­za­tor: Cen­trum Psy­cho­die­te­tyki www.centrumpsychodietetyki.eu

Tre­ning odbywa się w warun­kach mate­ra­co­wych — pro­szę o zabra­nie ze sobą wygod­nego ubrania. JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  1. Sprawdź czy są wolne miej­sca i zare­zer­wuj miej­sce dla sie­bie. W tym celu zadzwoń pod nr tel. 519 115 142 lub napisz na adres kontakt@centrumpsychodietetyki.eu

  2. Osta­teczna rezer­wa­cja nastąpi po wpła­cie 60 zł na konto: Cen­trum Psy­cho­die­te­tyki Alek­san­dra Watras 79 1140 2004 0000 3802 7452 9695

autor:
zmodyfikowano  6 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ