koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Baj­ko­te­ra­pia

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 19 839 wyświetleń od 8 maja 2013

Baj­ko­te­ra­pia, czyli bajka w roz­mo­wach z dzieckiem.

Baj­ko­te­ra­pia to nie tylko metoda tera­peu­tyczna wyko­rzy­sty­wana do pracy z dziećmi, to także moż­li­wość spo­tka­nia się dwóch świa­tów, świata doro­słego ze świa­tem dzie­cię­cym. To wła­śnie dzięki nie­sa­mo­wi­tym boha­te­rom, boga­tym opi­som ich przy­gód, a także meta­fo­rom, możemy poroz­ma­wiać pro­stymi sło­wami z dziec­kiem na każdy temat, zapo­biec nie­chcia­nym sytu­acjom oraz roz­wi­jać wyobraź­nie. Zapra­szam w magiczny świat bajek.

Tema­tyka:

Poję­cie biblioterapii
Dziecko odbiorcą baśni i bajek
Rola bajki w roz­woju i wycho­wa­niu dziecka
Pro­fi­lak­tyczne i tera­peu­tyczne zna­cze­nie bajek
Rodzaje bajek
Nie tylko bajki na dobry dzień i dobrą noc, czyli bajki dla dyslektyków
Przy­kłady opra­co­wa­nia bajki i roz­mowy na jej temat z dzieckiem
Ukła­da­nie bajek z dziećmi

Agnieszka Marek — Coach, tre­ner. Absol­wentka Ibe­ry­styki na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim oraz Szkoły Coachów przy Poli­tech­nice Wro­cław­skiej. Z pasji pogłę­bia wie­dzę na Psy­cho­lo­gii na UWr. Obszar zain­te­re­so­wań to m. in. biblio­te­ra­pia, zwłasz­cza baj­ko­te­ra­pia, oraz jej rola psy­cho­edu­ka­cyjna w życiu dzieci i mło­dzieży. Obec­nie mieszka we Wro­cła­wiu, gdzie na co dzień pro­wa­dzi sesje coachin­gowe oraz warsz­taty psy­cho­edu­ka­cyjne m. in. w Cen­trum Edu­ka­cji Spo­łecz­nej. Od paź­dzier­nika odbywa rów­nież prak­tyki w Pra­cowni Kon­sul­ta­cji i Porad­nic­twa Psy­cho­lo­gicz­nego dla dzieci i mło­dzieży oraz Rodzin­nym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym. W ramach pro­jektu Forum Rodziny pro­wa­dzi warsz­taty dla rodzi­ców, w tym roku Pozy­tywne roz­mowy z dzieckiem.

Ter­min: 19 maja 2013 (16:00 — 19:00)

Miej­sce: Nalanda Księ­gar­nio Kawiarnia

Koszt: 20 zł (w tym mate­riały)

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ