koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Wro­cław­ska Edu­ka­cja Demokratyczna

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 19 732 wyświetleń od 17 maja 2013

Spo­tka­nie informacyjne

22 maja 2013 w godz. 18:00–20:00 w Księ­gar­nio Kawiarni NALANDA

Czy jest moż­liwa szkoła bez przy­musu? Co może się zda­rzyć, gdy zaufamy dzie­ciom? Jakie efekty daje wspie­ra­nie i towa­rzy­sze­nie zamiast nauczania?

Naj­efek­tyw­niej, naj­szyb­ciej i naj­le­piej uczymy się wtedy, gdy sami decy­du­jemy — czego, jak i kiedy będziemy się uczyć. Wol­ność wyboru i decy­do­wa­nia o sobie oka­zuje się więc klu­czem do sku­tecz­nej edukacji.

Ist­nieje na świe­cie ponad 200 szkół demo­kra­tycz­nych, w któ­rych dzieci i mło­dzież sami decy­dują o swo­jej edu­ka­cji i biorą za nią odpo­wie­dzial­ność. Doświad­czają sza­cunku i uczą się, jak obda­rzać nim innych. Są człon­kami demo­kra­tycz­nej spo­łecz­no­ści i współ­two­rzą reguły nią rzą­dzące. Uczą sie­bie i innych, bo chcą i potrze­bują wie­dzy. Stają się doro­słymi na miarę nie­ustan­nie zmie­nia­ją­cego się świata – wol­nymi, pew­nymi sie­bie, empa­tycz­nymi i kre­atyw­nymi ludźmi.

O wol­no­ści, kre­atyw­no­ści i moty­wa­cji oraz o fila­rach wol­nej szkoły poroz­ma­wiamy z każ­dym, kogo cie­kawi idea edu­ka­cji demokratycznej.

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ