koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Od Wysockiego do Kaczmarskiego
zmodyfikowano  6 lat temu  »  

Jade­itowa Księż­niczka — wykład

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 49 703 wyświetleń od 22 maja 2013

Zapra­szamy ser­decz­nie na wykład „Jade­itowa Księż­niczka“ — lecz­ni­czy wpływ Qigong na ciało i ducha” pro­wa­dzony przez Bro­nię oraz Chri­sto­pha Faber z Niemiec.

14 czerwca 2013 roku o godz.18.00 w Księ­gar­nio Kawiarni Nalanda

Qigong, jak mawiają Chiń­czycy, to jedna z kilku fila­rów – poza aku­punk­turą, aku­pre­surą, zio­ło­lecz­nic­twem — na któ­rych opiera się TCM (Tra­dy­cyjna Chiń­ska Medy­cyna). Qi ozna­cza tu Uni­wer­salną Ener­gię wypeł­nia­jącą nie tylko nasze ciało, ale także cały ota­cza­jący nas Wszech­świat. Gong nato­miast, to wytrwała, żmudna praca – dłu­go­trwały trening.

„Jade­itowa Księż­niczka“ to nie­zwy­kła, dotąd nie­znana i nie­prak­ty­ko­wana na zacho­dzie forma Qigong gdyż należy do form rodzin­nych – czyli prak­ty­ko­wa­nych wyłącz­nie w wąskim gro­nie danej rodziny.

Fun­da­men­tem na któ­rym została stwo­rzona jest nie tylko filo­zo­fia tao­istyczna, jak w przy­padku więk­szo­ści form Qigong (ciało, zdro­wie), ale rów­nież filo­zo­fia bud­dyj­ska (umysł, duch). Forma ta zawiera wszyst­kie naj­waż­niej­sze aspekty bud­dy­zmu m.in. takie jak: „Cztery Szla­chetne Prawdy“, „Szla­chetna Ośmio­raka Ścieżka“, „ 108 Sutr“, które można po kolei odkry­wać w trak­cie ćwi­cze­nia. Odpo­wied­nia tech­nika ( Chan Mi Gong) wystę­pu­jąca w for­mie, pomaga w bar­dzo szyb­kim cza­sie „wyłą­czyć“ nasze roz­bie­gane myśli i skon­cen­tro­wać się wyłącz­nie na wyle­cze­niu kon­kret­nej cho­roby. Pomaga rów­nież oso­bom medy­tu­ją­cym szyb­ciej wyci­szać umysł i wejść w stan Theta –stan głę­bo­kiej medy­ta­cji, który także wspiera samo­istne uzdra­wia­nie organizmu.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące wykładu i warsz­tatu oraz pro­wa­dzą­cych znaj­dziesz na http://www.goldener-drache.com lub pod nume­rem tele­fonu kom. w Pol­sce +48 500 125 018 (Marta).

Wykład i warsz­tat pro­wa­dzony będzie w języku pol­skim, a dedy­ko­wany jest zarówno dla począt­ku­ją­cych, jak i osób zaawansowanych.

Miej­sce wykładu: Nalanda, Ter­min:14.06. w godz.18.00–19.00

Wstęp: 15 zł

Miej­sce warsz­tatu: Ośro­dek Pro­mo­cji Zdro­wia i Reha­bi­li­ta­cji Rucho­wej Salu­ber, Wro­cław, ul. Bac­cia­rel­lego 4

Ter­min: 15–16.06 w godz. 10.00–17.00

Zapra­szamy!

autor:
zmodyfikowano  6 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ