koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Od Wysockiego do Kaczmarskiego
zmodyfikowano  6 lat temu  »  

Dzię­kuję za Kryzys :)

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 49 647 wyświetleń od 24 maja 2013

Jeśli jesteś w kry­zy­sie (nie­ważne czy doty­czy on Two­jego mał­żeń­stwa, zdro­wia, pie­nię­dzy, czy cze­go­kol­wiek innego), jeśli jest to dla Cie­bie ważne spró­buj zatrzy­mać się na chwilę i wyko­rzy­staj swój kry­zys. To może być naj­waż­niej­sza rzecz, jaka Cię w życiu spo­tkała. Bo to jest szansa, żeby zadać sobie pyta­nia — “Co jest tak naprawdę dla mnie ważne?”, “Czy jestem szczę­śliwa?”, “Czy tak chcę prze­żyć resztę swo­jego życia?”

Pierw­szą wielką war­to­ścią kry­zysu (która naj­pierw bar­dzo dener­wuje:)) jest to, że nas zatrzy­muje. Kry­zys to skrzy­żo­wa­nie, na któ­rym każdy może zde­cy­do­wać, dokąd pójść, co zro­bić ze swoim życiem. Słowo “kry­zys” pier­wot­nie ozna­czało tyle, co “punkt zwrotny”… Szczę­ściem jest zro­zu­mie­nie, że kry­zys wymaga tylko decy­zji o tym, dokąd pójść dalej. Skrzy­żo­wa­nie to skrzy­żo­wa­nie, mamy na nim zawsze, co naj­mniej dwie drogi, czyli dwa rozwiązania.

Zapra­szam na prak­tyczny warsz­tat (teo­rie można zna­leźć w książ­kach J), na którym:

  1. Zadamy sobie pyta­nie — “Co jest tak na prawdę dla mnie ważne i dlaczego?”

  2. Poszu­kamy, co mówi do nas Życie przy­no­sząc aku­rat ten kryzys

  3. Zoba­czymy, czym różni się rze­czy­wi­stość od naszych interpretacji

  4. Przyj­rzymy się swoim — emo­cjom, prze­ko­na­niom, nawy­kom, sło­wom, jakie wypo­wia­damy i temu, na co zwra­camy swoją uwagę

  5. Będziemy korzy­stać rów­nież z metod pracy z cia­łem, wizu­ali­za­cji i medytacji

ODZYSKAJ SPOKÓJ WEWNĘTRZNY I ODWAGĘ DO REALIZACJI WŁASNYCH MARZEŃ!

Pro­wa­dząca — Kata­rzyna Kordowska

Wykształ­ce­nie:

  • Psy­cho­lo­gia na Uni­wer­sy­te­cie Wrocławskim,

  • 3-letnia Szkoła Tera­pii Rodzin w Krakowie,

  • 2-letnia Szkoła Tera­pii Indy­wi­du­al­nej GESTALT we Wrocławiu,

  • Kurs Uważ­no­ści MBSR

Ter­min: 11.06.2013 (18:00 — 20:00)

Miej­sce: Nalanda Księ­gar­nio Kawiarnia

Koszt: 30 zł x 6 spo­tkań po 2 godz. = 180zł

Infor­ma­cje i zgło­sze­nia: Kata­rzyna Kor­dow­ska tel. 601–728-814 lucyna@nalanda.com.pl

autor:
zmodyfikowano  6 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ