koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Akademia Papisa - cykl wykładów

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 19 592 wyświetleń od 24 maja 2013

Wykład pierwszy: Tech­niki Emo­cjo­nal­nej Wol­no­ści (EFT) – czyli jak uwol­nić się od emo­cjo­nal­nych i men­tal­nych „tok­syn” i „pasożytów”

Ter­min: 5 czerwca 2013 (18:00 — 19:30) w Księ­gar­nio Kawiarni NALANDA

Współ­cze­sna psy­cho­lo­gia, jak każda inna dzie­dzina nauki, się roz­wija bar­dzo dyna­micz­nie. Wraz z coraz więk­szym zro­zu­mie­niem jak działa nasz umysł, mózg i ciało, poja­wiają się metody, które rewo­lu­cjo­ni­zują efek­tyw­ność powrotu do zdro­wia fizycz­nego i psy­chicz­nego. Jedną z tych metod jest Emo­tio­nal Fre­edom Tech­ni­ques (EFT) – nale­żąca do metod z nurtu energo-medycyny i energo-psychologii.

Wykład jest prze­zna­czony zarówno dla osób poma­ga­ją­cych innym (leka­rzy, psy­cho­lo­gów, tre­ne­rów, coachów, psy­cho­te­ra­peu­tów, peda­go­gów), jak i dla wszyst­kich tych, któ­rzy są zain­te­re­so­wani nowymi meto­dami umoż­li­wia­ją­cymi sku­teczny i efek­tywny powrót do zdro­wia psy­chicz­nego i fizycz­nego, oraz zwięk­sze­niem swo­jej skuteczności.

Efekty uży­wa­nia EFT są czę­sto wręcz zdu­mie­wa­jące. Sto­so­wa­nie tej metody potrafi wie­lo­krot­nie przy­spie­szyć osią­gnię­cie ocze­ki­wa­nego rezultatu/stanu.

Sku­tecz­ność EFT spra­wiła, że metoda ta stała się popu­larna w wielu kra­jach na całym świecie.

Także w Pol­sce zdo­bywa coraz więk­szą grupę zwo­len­ni­ków. Ogromną zaletą EFT jest to, że każdy łatwo może się jej nauczyć i sto­so­wać w swoim codzien­nym życiu w celu poprawy wła­snego funk­cjo­no­wa­nia. Po kur­sie, warsz­ta­tach lub kilku sesjach EFT można samo­dziel­nie pra­co­wać nad poprawą kon­dy­cji zdro­wot­nej, jako­ści życia i sku­tecz­no­ści w reali­za­cji celów.

Osoby, które regu­lar­nie sto­sują EFT, dostrze­gają w swoim życiu wiele pozy­tyw­nych zmian – są pogodne i pełne opty­mi­zmu, mają lep­sze rela­cje z innymi ludźmi, wzra­sta ich samo­ocena i wiara we wła­sne moż­li­wo­ści, są kre­atywne, łatwiej osią­gają zamie­rzone cele oraz odno­szą wię­cej sukcesów.

Na wykła­dzie dowiesz się, jaki jest mecha­nizm dzia­ła­nia EFT, dla­czego ta metoda działa szyb­ciej od wielu innych metod, oraz czym są „tok­syny” i „paso­żyty” emo­cjo­nalne i men­talne i jak się od nich uwolnić.

Dowiesz się także jak w sku­teczny sposób:

uru­cho­mić pro­ces przy­wra­ca­nia rów­no­wagi wewnętrznej
wzmoc­nić układ immunologiczny
zacho­wać swoje dobre samo­po­czu­cie, wewnętrzny spo­kój i równowagę
nabrać zdrowy dystans do rzeczy/sytuacji/zdarzeń, do któ­rych Ci go brakuje
kre­ować pozy­tywne zda­rze­nia w swoim życiu
wzmoc­nić wiarę w siebie

A także jak uwal­niać się od:

emo­cjo­nal­nych „tok­syn” i „pasożytów”
destruk­tyw­nych prze­ko­nań, które nisz­czą nam życie

trud­nych zda­rzeń z przeszłości
niskiego poczu­cia wła­snej wartości
braku nadziei na zmianę
braku wiary we wła­sne moż­li­wo­ści

Ter­min wykładu: 5 czerwca (środa) w godzi­nach 18.00–19.30

Uwaga: ze względu na wiel­kość sali ilość miejsc jest ograniczona!

Zgło­sze­nia pro­szę wysy­łać do Agnieszki Papis: agnes.papis@gmail.com

Wstęp na wykład: 15 zł

Wykład o EFT jest pierw­szym z cyklu spo­tkań w ramach Aka­de­mii Papisa. (wię­cej o pro­jek­cie czy­taj tutaj www.krzysztofpapis.pl/akademia-papisa). Tema­tem kolej­nych spo­tkań będą zagad­nie­nia zwią­zane z inte­gral­nym i har­mo­nij­nym roz­wo­jem czło­wieka, czyli takim, w któ­rym ważny jest umysł, emo­cje, ciało i sfera, którą w psy­cho­lo­gii okre­śla się trans­per­so­nalną, a zwy­cza­jowo jako duchową.

Pro­wa­dzący:

KRZYSZTOF PAPIS – cer­ty­fi­ko­wany busi­ness & life coach, psy­cho­te­ra­peuta, tre­ner i kon­sul­tant zarzą­dza­nia, tre­ner Emo­tio­nal Fre­edom Tech­ni­que (EFT), wykła­dowca aka­de­micki, absol­went Tre­ningu Nauczy­ciel­skiego MBSR i MBCT pro­wa­dzo­nego przez The Insti­tute for Mindfulness-Based Appro­aches. Czło­nek sek­cji nauczy­ciel­skiej MBSR/MBCT przy Pol­skim Towa­rzy­stwie Mindfulness.

Wła­ści­ciel 3 kg dyplo­mów i cer­ty­fi­ka­tów:)

tel. kon­tak­towy: +48 602 72 55 83, www.krzysztofpapis.pl, www.mindfulness-mbsr.pl

Ter­miny kolej­nych wykła­dów w ramach Aka­de­mii Papisa:

19 czerwca 18.00–19.30 3 lipca 18.00–19.30 17 lipca 18.00–19.30 31 lipca 18.00–19.30 21 sierp­nia 18.00–19.30 4 wrze­śnia 18.00–19.30 18 wrze­śnia 18.00–19.30
autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ