koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
zmodyfikowano  6 lat temu  »  

Teatr Figur Kraków zaprasza na Lato w Teatrze

Kraków »
CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 944 wyświetleń od 17 lipca 2012

Kraków » ul. Zamoyskiego 50 » NA MAPIE

  • 16 sierpnia 2012, czwartek
    » 10:00

Poszukujemy wolontariuszy

Te­atr Fi­gur Krakow zyskał uzna­nie Mi­nister­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­dowe­go oraz In­sty­tu­tu Te­atral­nego im. Zbi­gnie­wa Raszew­skie­go w War­sza­wie i po raz trze­ci zo­stał przy­jęty do ogol­n­opol­skie­go pro­gra­mu „Lato w Te­atrze".

Szuka­my wo­lon­tariu­szy, ktorzy ch­cą za­an­ga­żować się w dy­na­micz­ne przed­sięw­zięcie kul­tu­ral­ne, lu­bią kreatyw­nie spędzać czas, są cie­ka­wi te­atru w każd­ym jego wy­mia­rze!

Zdobądź do­świad­cze­nie w świet­nej at­mos­ferze, uzyskaj war­to­ścio­we re­feren­cje, po­znaj te­atr pe­łen pa­sji!

Ter­mi­ny pra­cow­ni w ramach „Lata w Te­atrze":

16 sierpnia - 1 września 2012, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -15.00

Miej­sce: Ośro­dek Kul­tu­ry Krakow-Nowa Hu­ta, os. Dy­wizjonu 303 paw. 1

Za­pisy wo­lon­tariu­szy: mal­go­rzata@teatr­fi­gur.pl, tel.: 692 694 928

autor:
zmodyfikowano  6 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ