koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - wrzesień 2021 - nr 329Pierwsza symfoniczna trasa Narodowej Orkiestry Dętej
zmodyfikowano  6 lat temu  »  

Piotr Młodożeniec "OBRAZY. 30 LAT PÓŹNIEJ"

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 13 390 wyświetleń od 21 marca 2016

Piotr Mło­do­że­niec jest absol­wen­tem war­szaw­skiej Aka­de­mii. Stu­dio­wał malar­stwo w pra­cowni Teresy Pągow­skiej, a następ­nie sztukę książki w pra­cowni prof. Janu­sza Stan­nego. Dyplom obro­nił w pra­cowni pla­katu Hen­ryka Toma­szew­skiego. Two­rzy pla­katy, filmy ani­mo­wane, ilu­stra­cje oraz malar­stwo. Wraz z Mar­kiem Sob­czy­kiem stwo­rzył firmę „Zafryki”, która zaj­mo­wała się pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym.

Arty­sta po 30. latach wraca do Gale­rii Pro­mo­cyj­nej. To wła­śnie tutaj Piotr Mło­do­że­niec miał jedną ze swo­ich pierw­szych wystaw indy­wi­du­al­nych. Tak jak przed laty pokaże swoje naj­now­sze obrazy, nawią­zu­jąc tym samym do wystawy sprzed trzech dekad. Choć arty­sta naj­bar­dziej znany jest ze swo­jej twór­czo­ści gra­ficz­nej, to wła­śnie malar­stwo sta­nowi dla niego naj­bar­dziej oso­bi­ste medium.

Piotr Mło­do­że­niec maluje od początku lat 80-tych. Przez lata wytwo­rzył wła­sny, roz­po­zna­walny styl. W malar­stwie łączy dwa pozor­nie różne nurty – „pol­skiej szkoły pla­katu” oraz „nowej eks­pre­sji”. W jego obra­zach znaj­dziemy także cechy wspólne z twór­czo­ścią gra­ficzną – este­tykę graf­fiti, cha­rak­te­ry­styczną ludzką postać i motyw sito­druku. Domi­nu­ją­cym ele­men­tem, róż­nią­cym malar­stwo od gra­fiki jest ostra i mocna kolo­ry­styka, która dodat­kowo wzmoc­niona eks­pre­sją, spra­wia wra­że­nie abs­trak­cyj­no­ści. Dopiero po chwili na płót­nach dostrze­gamy postaci, znaki, czy miej­skie pej­zaże.

zmodyfikowano  6 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ