koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  3 lata temu  »  

Filove: Niekonsekwentna konsekwencja.

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 2 524 wyświetleń od 20 września 2017
  • 21 września 2017, czwartek
    » 18:00, 21:00

21 WRZEŚNIA ZAPRASZAMY NA TRZECIE SEMINARIUM FILOZOFICZNE: " Niekonsekwentna konsekwencja"?

Czy kon­sekwen­cja leży w Twojej naturze?

Jesteś zdyscyplinowana/y, skuteczna/y i poukładana/y? Bez trud­no­ści i zbęd­nych opóź­nień realizujesz to, co sobie założysz? A może lekko pod­chodzisz do planów i celów, które dla Ciebie stanowią tylko (i aż) inspirację do działania? Zdarza Ci się upar­cie koń­czyć, co zaczęłaś/ąłeś – słaby film, nudną książkę, projekt, do którego nie masz prze­konania? A innym razem zarzucasz marzenie już po pierw­szej nie­udanej próbie?

Kon­sekwen­cja jest zasobem. Możesz ją ćwiczyć podob­nie jak każdą inną umiejęt­ność i uspraw­nianiać. Warto rozumieć, co nas motywuje i mobilizuje tak, by kon­sekwen­cja lub nie­kon­sekwen­cja była raczej decyzją, niż nawykiem.

W świecie stale pod­noszonej efek­tyw­no­ści, nie­ustan­nie doskonalonego i doskonalącego planowania, smart­nych celów, ambicji i stymulowanych apetytów odrobina nie­kon­sekwen­cji może działać terapeutycz­nie. Takim bal­samem dla zabieganej duszy (we wrześniu szczegól­nie rodziciel­skiej) może być piękny i mądry esej Leszka Kołakow­skiego „Pochwała nie­kon­sekwen­cji”. Na spo­tkaniu fiLove stanie się on punk­tem wyj­ścia i inspiracją dla poszu­ki­wa­nia dobrych i sen­sow­nych spo­sobów na tzw. odpusz­czanie. Kon­sekwen­cja jest dobra, war­to­ściowa, wspierająca i użyteczna. Jed­nak jak prawie każda war­tość nie jest dobrem bez­problemowym i powinna być w zdrowej rów­nowadze.

Nie­zależ­nie od tego, czy sądzisz, że jesteś zbyt lub za mało konsekwentna/y ten warsz­tat pomoże Ci:

· Przyj­rzeć się obszarom, które bar­dzo mocno pochłaniają twoją ener­gię,

· Nazwać tematy i zadania, które angażują Cię nie­propor­cjonal­nie do korzy­ści;

· Zastanowić się, kiedy bar­dziej służy Ci kon­sekwen­cja, a kiedy nie­kon­sekwen­cja;

· Szukać wskazówek, na czym dla Ciebie polega „mądre odpusz­czanie”.


Gdzie: Cen­trum Empatii, ul. Śród­ziem­nomor­ska 17, War­szawa

Ter­min: 21.09.2017

Godziny: 18:00–21:00

Uczest­nic­two: 99 zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://goo.gl/u7FVHT


Masz pytanie? Jesteś zain­teresowany? Skon­tak­tuj się z nami:

Jowita Radziń­ska

jowita.radzinska@grupatrop.pl

507 055 217

Jowita Radziń­ska – filozofka, etyczka, trenerka. W pracy warsz­tatowej wspiera indywidualne osoby, grupy i zespoły w roz­wijaniu tzw. umie­jęt­no­ści mięk­kich: komunikacja, praca na moc­nych stronach, integracja osobista i inter­per­sonalna, budo­wa­nie zes­połu. Jest teo­retyczką i prak­tyczką – wierzy w syner­gię tych dwóch obszarów. Naukowo bada ideę solidar­no­ści, starając się zro­zumieć, co wpływa na skutecz­ność i satys­fak­cję z działania razem dla artykulacji waż­nych war­to­ści lub reali­za­cji wspól­nych interesów. Z przyjem­no­ścią odkrywa, jak poznanie motywacji, mechanizmów, potrzeb i dążeń we współ­działaniu prze­kłada się na pracę trener­ską. W filozofii odnaj­duje inspiracje wzbogacające życie osobiste i warsz­tat trenersko-coachingowy. I tym chce się dzielić w ramach fiLove.

autor:
zmodyfikowano  3 lata temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ