koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
zmodyfikowano  7 lat temu

MARATON FILMOWY- WiKA

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 40 110 wyświetleń od 1 stycznia 2007
  • 13 września 2003, sobota
    » 23:00

WARSZAWA I KINO ARTYSTYCZNE

poCZUJESZ w sobie NOC – jest imprezđ towarzyszđcđ II Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenić

Gramy nocđ filmy: Elling, 'Pajđk' – pokaz przedpremierowy, Adaptacja

ELLING, Norwegia, 2001, 90 min reýyseria: Petter Nżss wystćpujŕ: Per Christian Ellefsen, Sven Nordin Elling to 40-letni kawaler, wraýliwiec o duszy poety, który caůe ýycie mieszkaů z matkŕ. Po jej úmierci trafia do zakůadu opieki, gdzie poznaje swojego rówieúnika Kjella Bjarne’a. Po dwóch latach spćdzonych wspólnie w zakůadzie mćýczyęni otrzymujŕ szansć na normalnŕ, samodzielnŕ egzystencjć: wůasne mieszkanie w Oslo, wsparcie finansowe i opiekuna monitorujŕcego ich postćpy w przystosowywaniu sić do ýycia w spoůeczeństwie. Pruderyjny Elling i niespeůniony erotoman Kjell Bjarne z dnia na dzień muszŕ nauczyă sić stawiaă czoůa wyzwaniom codziennego ýycia. Ýycie stawia przed naszymi bohaterami wielkie wyzwania - na szczćúcie majŕ siebie. Przyjaęń zrodzona we wzajemnej zaleýnoúci pomaga im przetrwaă trudne sytuacje. Ýycie Ellinga i Kjella Bjarne’a nabiera rumieńców, gdy w ich úwiat wkracza kobieta. Pewnego dnia cićýarna sŕsiadka Reidun traci przytomnoúă tuý przed ich drzwiami...

PAJŔK, Francja/Kanada/Wlk. Brytania 2002, 98 min. Jedynŕ rzeczŕ gorszŕ od utracenia rozumu, sŕ próby jego odszukania... reýyseria: David Cronenberg wystćpujŕ: Ralph Fiennes (Pajŕk), Miranda Richardson 'Pajŕk' to surowa psychodrama, której osiŕ jest tajemnica, jakŕ skrywa ludzki umysů. Jest w niej trochć Samuela Becketta i trochć Zygmunta Freuda' – mówi o swoim filmie reýyser. I w istocie David Cronenberg wprowadzi nas do mrocznego kafkowskiego úwiata, gdzie przekroczymy kolejne krćgi szaleństwa. Aý do momentu, kiedy stracimy orientacjć, co jest projekcjŕ chorego umysůu, a co rzeczywistoúciŕ. Nowy obraz Cronenberga stawia úmiaůŕ i znanŕ nam równieý z codziennego doúwiadczenia tezć, ýe odbiór rzeczywistoúci moýe zmieniaă sić w zaleýnoúci od predyspozycji psychicznych. Jeýeli natomiast, jak tytuůowy Pajŕk jesteúmy osobami, o kruchej konstrukcji psychicznej, zachwiania naszej percepcji mogŕ przybraă kliniczne rozmiary. Jednak Cronenberg idzie dalej. Z wnikliwoúciŕ doúwiadczonego badacza ludzkiej duszy i umysůu pokazuje w jaki sposób, pod wpůywem traumatycznych przeýyă z dzieciństwa, uciekamy w wewnćtrzny úwiat, czćsto daleki od rzeczywistoúci. Jest to oczywiúcie temat eksploatowany od stuleci przez artystów róýnych dziedzin sztuki, ale w przypadku Cronenberga o niezwykůoúci jego filmu decyduje nie tylko treúă, ale i forma. Bo 'Pajŕk' jest w istocie misternie skonstruowanym arcydzieůem, przemyúlanym w najdrobniejszych szczegóůach, w którym nie ma miejsca na przypadkowe decyzje artystyczne. Poczŕwszy od doskonaůych ról Ralpha Fiennesa, Gabriela Byrne’a, Mirandy Richardson (wcielajŕcej sić, aý w dwie role ), poprzez wysmakowanŕ scenografić i charakteryzacjć, wszystkie elementy filmu majŕ sugestywnie wprowadziă nas w úwiat tytuůowego Pajŕka. Ta identyfikacja z gůównym bohaterem sprawia, ýe w pewnym momencie widz zaczyna patrzeă na úwiat jego oczami. Przejmuje schizofrenicznŕ wizjć úwiata Pajŕka i daje sić uwieúă logice myúlenia i wyobraęni chorego psychicznie bohatera. Jesteúmy dzićki temu zabiegowi, w sensie jak najbardziej pozytywnym, oszukani i urzeczeni magiŕ tego obrazu. Londyn, lata 60. i 80. Pan Cleg (R. Fiennes) – zatopiony we wůasnych rojeniach, oderwany od rzeczywistoúci, mamrocze pod nosem niezrozumiaůe wyrazy. Wypuszczony z zakůadu zamknićtego, zdezorientowany, wysiada z pociŕgu i poszukuje domu pani Wilkinson (Lynn Redgrave), u której ma zamieszkaă. Szybko staje sić jasne, ýe pan Cleg nie jest w stanie funkcjonowaă w normalnym úwiecie. Pozbawiony nadzoru przestaje braă leki, a jego úwiadomoúă bezustannie krŕýy wokóů wypadków z przeszůoúci...

ADAPTACJA, USA 2002, 114 min. reýyseria: Spike Jonze wystćpujŕ: Nicholas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper Charlie Kaufman (N. Cage) jest utalentowanym, ale zakompleksionym i neurotycznym scenarzystŕ filmowym. Po ogromnym sukcesie scenariusza Byă jak John Malkovich i nominacji do Oscara, Charlie otrzymuje propozycjć napisania scenariusza na podstawie opartej na faktach ksiŕýki Susan Orlean (Meryl Streep) 'Zůodziej orchidei'. Charlie za to nie bardzo potrafi odnaleęă sić w otaczajŕcym úwiecie – panicznie bojŕcym sić kontaktów z otoczeniem, a szczególnie z kobietami. Do jego mieszkania wprowadza sić tymczasem Donald, blięniaczy brat Charliego. Charlie jest coraz bardziej pochůonićty pracŕ nad adaptacjŕ 'Zůodzieja orchidei'. Ta ksiŕýka to opowieúă o Johnie Laroche (Ch. Cooper), ekscentrycznym miůoúniku roúlin. Orlean napisaůa tć ksiŕýkć, zafascynowana postaciŕ Johna. Tymczasem Charlie odkrywa, ýe jest coraz bardziej zakochany w Susan, choă tak naprawdć zna jŕ tylko z fotografii. Namawia Susan na spotkanie. Jednoczeúnie jest przeraýony perspektywŕ randki z Susan - wysyůa na to spotkanie Donalda. Sprawy zaczynajŕ sić komplikowaă...

zmodyfikowano  7 lat temu
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ