koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
TpL repertuarCO JEST GRANE - kwiecień 2024 -nr 359Muzyczne Opowieści EuropyBANKSY
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

“Cukier, sło­dzik, miód — słod­kie chwile, gorz­kie kon­se­kwen­cje.” — dr n. med. Mag­da­lena Golachowska

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 35 806 wyświetleń od 27 lutego 2013

Cykl wykła­dów dr n. med. Mag­da­leny Gola­chow­skiej w Nalandzie.

Czy tzw. „zdrowy styl życia” gwa­ran­tuje praw­dziwe zdro­wie? – wykłady wery­fi­ku­jące popu­larne prze­ko­na­nia doty­czące tego, co wydaje się słu­żyć zdro­wiu, ale zdrowe nie jest. Wia­do­mo­ści o pro­stych, acz nie­do­ce­nia­nych spo­so­bach pozwa­la­ją­cych zacho­wać zdro­wie i dobre samo­po­czu­cie przez dłu­gie lata.

Ter­min: 7 marca 2013 (18:30 – 19:30)

Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA

Wstęp: 10zł

Kon­takt: m.golachowska@gmail.com tel. 511 868 421

Wykład trzeci – „Cukier, sło­dzik, miód — słod­kie chwile, gorz­kie kon­se­kwen­cje.” – Dla­czego tak bar­dzo lubimy sło­dy­cze? – Czym naj­le­piej sło­dzić? – Ciastko czy kotlet?

Zaska­ku­jące infor­ma­cje doty­czące ‘głodu na sło­dy­cze’, zagro­żeń zdro­wot­nych oraz kilka pro­stych spo­so­bów na opa­no­wa­nie łaknienia.

Dr Mag­da­lena Gola­chow­ska jest absol­wentką bio­tech­no­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego w spe­cjal­no­ści… bio­che­mia medyczna. Tytuł dok­tora nauk medycz­nych zdo­była w holen­der­skim Uni­wer­sy­tec­kim Cen­trum Medycz­nym bada­jąc zabu­rze­nia meta­bo­li­zmu i wchła­nia­nia u nowo­rod­ków. Obec­nie jest redak­to­rem zarzą­dza­ją­cym dzia­łem nauk o żyw­no­sci w mię­dzy­na­ro­do­wym wydaw­nic­twie nauko­wym Versita/De Gruy­ter, pra­cow­ni­kiem Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego we Wro­cła­wiu oraz współ­pra­cuje ze szwaj­car­ską firmą NSA jako doradca medyczny. Pro­wa­dzi wiele wykła­dów i semi­na­riów doty­czą­cych zdro­wego odży­wia­nia i stylu życia w uję­ciu holistycznym.

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ