koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2022 - nr 333
zmodyfikowano  10 miesięcy temu

4:48 Psychosis

Poznań »
CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 7 013 wyświetleń od 26 marca 2021
  • 12 kwietnia 2021, poniedziałek
    » 18:00/20
  • 11 kwietnia 2021, niedziela
    » 18:00/20

Szanowni Widzowie!
W trosce o Wasze i nasze bezpieczeństwo prosimy o zaznajomienie się z poniższymi wytycznymi.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SPEKTAKLACH I WYDARZENIACH TEATRALNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR POLSKI W POZNANIU
W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

§ 1

1. Niniejszy regulamin zawiera zasady uczestniczenia w spektaklach i wydarzeniach teatralnych organizowanych przez Teatr Polski w Poznaniu.
2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych, w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/.

§ 2

1. Regulamin jest dostępny w Biurze Obsługi Widzów, w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Teatru www.teatr-polski.pl.
2. Przed zakupem biletu należy zapoznać się z regulaminem.
3. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do respektowania postanowień regulaminu.
4. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w spektaklach i wydarzeniach naszego Teatru niezależnie od tego, czy nabyły bilet osobiście, czy za pośrednictwem osób trzecich.

§ 3

1. Przed wejściem na spektakl lub wydarzenie teatralne widzowie będą proszeni o złożenie pisemnego oświadczenia.
2. Oświadczenie, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Oświadczenie będzie wydawane w momencie zakupu biletu w kasie teatru oraz udostępnione do 
pobrania na naszej stronie internetowej www.teatr-polski.pl.
4. Osoby odmawiające złożenia oświadczenia nie będą mogły wejść na teren teatru i wziąć udziału w spektaklu lub innym wydarzeniu teatralnym; w takim przypadku kwota za bilet nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w związku z udziałem w spektaklu czy wydarzeniu teatralnym, Państwa dane zawarte w oświadczeniu będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym, co usprawni działanie tych służb w zakreśleniu kręgu potencjalnie zagrożonych zakażeniem.
6. Wypełnione oświadczenie będzie przechowywane przez Teatr przez 2 tygodnie od dnia spektaklu lub wydarzenia teatralnego. Po tym okresie zostanie komisyjnie zniszczone przez zespół pracowników Biura Obsługi Widzów.

§ 4

1. Każdy widz zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w teatrze należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, również podczas trwania spektaklu czy wydarzenia teatralnego.
3. Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje do chwili opuszczenia przestrzeni teatru.
4. Osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy i ust z powodu stanu zdrowia będą zobowiązane do przyjścia na spektakl czy wydarzenie teatralne z osobą towarzyszącą, która dopełni za nich tego obowiązku.
5. Teatr nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic.
6. Podczas spektaklu lub wydarzenia teatralnego nie wolno spożywać żadnych posiłków i napojów.
7. W teatrze nie będzie możliwości skorzystania z szatni. Widzowie proszeni są o zabieranie ze sobą
odzieży zewnętrznej na spektakl lub wydarzenie.
8. Przy wejściu do teatru należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się bezpośrednio przy drzwiach.
9. Miejsca dezynfekcji są opisane jako „punkt dezynfekcji”.
10. Zalecamy dokładne i częste mycie rąk.
11. Po skorzystaniu z toalety, widz zobowiązany jest do umycia rąk zgodnie z instrukcją umieszczoną
w toalecie.
12. Przy kasie biletowej może znajdować się 1 osoba w odstępie 1,5 metra od lady kasjera. Należy zatrzymać się przed wyznaczoną strefą bezpieczeństwa.
13. Zaleca się ograniczenie dotykania powierzchni wspólnych.
14. Na terenie teatru umieszczono instrukcje sanitarne, widzowie proszeni są o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi.
15. Przy wyjściu z teatru znajduje się pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe opisany
„maseczki i rękawiczki jednorazowe”.
16. W przypadku złego samopoczucia widz proszony jest o poinformowanie o tym obsługi widowni.
17. W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu (Sanepid) lub skontaktować się z bezpłatną infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia, telefon 800 190 590, w celu otrzymania dalszych wytycznych.
18. Telefon do Sanepidu 61 85 44 800, *czynny w dni robocze w godzinach od 7.25 do 15.00 oraz *telefon alarmowy 609 794 670*61 656 80 50, *czynny w soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy.

§ 5

1. Procedura wejścia widzów na teren teatru będzie rozpoczynana 45 minut przed planowanym
rozpoczęciem spektaklu czy wydarzenia i będzie kończona 5 minut przez jego rozpoczęciem.
2. Podczas poruszania się po teatrze należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m. W trakcie wejścia i wyjścia z teatru lub oczekiwania w kolejce przed budynkiem również należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości 2 metrów od osoby stojącej przed nami.
3. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczona na teren teatru, a kwota za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 6

1. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc.
2. Widz ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni ustalonych przez Teatr.
3. Rzędy na widowni będą zajmowane naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.

4. W przypadku braku numeracji miejsc na biletach widzowie proszeni są o zajmowanie miejsc na widowni wyznaczonych przez obsługę.
5. Obowiązek zachowania wymaganych odległości nie dotyczy widza, który:
a) uczestniczy w spektaklu czy wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b) jest z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
c) jest z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
d) jest z osobą, z którą wspólnie zamieszkuje i gospodaruje na podstawie złożonego oświadczenia.

6. Po zakończeniu spektaklu czy wydarzenia widzowie będą opuszczać widownię rzędami (począwszy od pierwszego rzędu) w celu uniknięcia grupowania się. Pracownicy obsługi widowni pokierują widzów do wyjść.
7. Podczas wchodzenia na teren teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia
z widowni lub z teatru, należy przestrzegać wytycznych personelu Teatru.
8. Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w spektaklu czy wydarzeniu osobie, która nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w tym przypadku pieniądze za bilet takiej osoby nie podlegają zwrotowi.

§ 7

1. Osoby nieprzestrzegające postanowień regulaminu oraz niestosujące się do zaleceń obsługi, w szczególności związanych z obowiązującymi zasadami porządkowymi i logistycznymi, mogą zostać poproszone o opuszczenie przestrzeni teatru.
2. W szczególności – podczas spektaklu czy wydarzenia teatralnego – widz nierespektujący nakazu
zakrywania ust i nosa będzie proszony o opuszczenie widowni przez obsługę.
3. Spektakl może zostać przerwany, jeśli widzowie nie będą przestrzegać obowiązku zakrywania ust
i nosa.
4. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, pracownicy obsługi widowni lub porządkowi, mogą odmówić wstępu na teren teatru osobom z wyraźnymi oznakami infekcji, takimi jak: uporczywy kaszel, widoczne złe samopoczucie, trudności w oddychaniu lub osobom niestosującym się do zaleceń sanitarnych i mogących stanowić zagrożenie.
5. W powyższych przypadkach kwota za bilet nie podlega zwrotowi.

§ 8

1. Widzowie są proszeni o dokonywanie, w miarę możliwości, płatności i wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.

§ 9

1. Zasady uczestnictwa i przebywania na terenie teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane za pośrednictwem social mediów i na naszej stronie internetowej.
3. Regulamin obowiązuje od 11.02.2021r.

Załącznik nr 1 do regulaminu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR POLSKI W POZNANIU

1. Jestem świadomy, że jeżeli – według stanu mojej aktualnej wiedzy – jestem osobą zakażoną wirusem SARS- CoV-2 lub przebywam na kwarantannie bądź pod nadzorem epidemiologicznym, nie mogę wziąć udziału w wydarzeniu/spektaklu.
2. Zobowiązuję się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną, przyłbicą lub inną dopuszczalną formą zakrywającą usta i nos.
3. Przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na wypełnienie oświadczenia uniemożliwia wejście na spektakl lub
wydarzenie teatralne.

data spektaklu/ wydarzenia

godzina spektaklu/ wydarzenia

imię i nazwisko

nr telefonu lub adres e- mail

Dane zbierane są w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego w celu przekazania na żądanie właściwym służbom sanitarnym oraz w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

…………………………………
czytelny podpis

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, niniejszym informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest *Teatr Polski w Poznaniu *z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury UM Poznania pod numerem RIK– XI, NIP: 7781003125.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora
Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu email: rodo@teatr-polski.pl.
3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO, a dla ewentualnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących zdrowia) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g, i RODO, oraz Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom Administratora.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, u uczestnika lub osoby z obsługi spektaklu/wydarzenia teatralnego, Administrator ma obowiązek udostępnić listę uczestników i osób z obsługi odpowiedniej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
5. W wyjątkowych przypadkach dane mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi hostingowe.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Posiadają Państwo prawo do:
a. dostępu do swoich danych – art. 15 RODO,
b. sprostowania – art. 16 RODO,
c. usunięcia – art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w przedstawieniu/wydarzeniu kulturalnym, a ich niepodanie uniemożliwi Państwa udział w spektaklu/wydarzeniu kulturalnym.
10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
11. Oświadczenie z Państwa danymi będzie przechowywane przez okres 2 tygodni, od dnia zakończenia wydarzenia teatralnego/spektaklu i zostanie komisyjnie zniszczone przez zespół pracowników Biura Obsługi Widzów.

zmodyfikowano  10 miesięcy temu
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ