koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!
Miesięcznik CO JEST GRANE Kwiecień 2021 ONLINE

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - czerwiec 2021 - nr 326

tfk

Te­atr Fi­gur Kraków to nowocze­sny te­atr for­my, którego mi­sją jest kreowanie au­tor­skich spek­takli i wy­darzeń ar­ty­stycz­nych, po­szuki­wania nowych form wy­razu oraz od­naj­dywanie współcze­sno­ści w tra­dycyj­nych tech­nikach lal­ko­wych. Obok dzia­łal­no­ści ar­ty­stycz­nej jed­nym z głów­nych celów TFK jest spo­pularyzowanie te­atru lal­ko­we­go w Krako­wie, stworze­nie ak­tyw­nego śro­dowiska złożonego z ar­ty­stów zaj­mu­jących się różn­ymi dzie­dzina­mi sz­tu­ki oraz publicz­no­ści, ak­tyw­nie ko­rzystającej z ofer­ty TFK: warsz­tatów, dys­kusji, pa­neli etc.
Głów­ne for­my dzia­łal­no­ści TFK:

1. Pro­duk­cja, pre­zen­tacja i pro­mo­cja spek­takli te­atru for­my
2. Cen­trum edu­ka­cji te­atral­nej
3. Labo­rato­rium te­atru cie­ni
4. Sz­tu­ka spo­łecz­na

Te­atr Fi­gur Kraków pow­stał w 2007 ro­ku ja­ko nie­zależny ze­spół ak­to­rów, plasty­ków, pe­dago­gów i anima­to­rów kul­tu­ry za­in­tereso­wanych współcze­snym te­atrem for­my. W ciągu 5 lat swojej dzia­łal­no­ści przy­go­to­waliśmy 11 pre­mier, wzięliśmy udział w po­nad 30 festiwalach te­atral­nych w tym tak pre­stiżowych jak Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tu­ki Lal­kar­skiej w Biel­sku-Bia­łej, Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tuk Współcze­snych dla Dzie­ci i Młodzie­ży KON-TEK­STY, Bo­ska Ko­media i in. Wie­lo­krot­nie wy­stępo­waliśmy za gra­nicą: m.in w USA, Niem­czech, Włoszech, Ro­sji, Ko­rei Po­łu­dnio­wej, na Taj­wanie czy w Chi­nach. Sz­cze­gól­nie do­cenie­ni zo­staliśmy na Międzyna­ro­dowym Kon­gre­sie Lal­kar­skim UNIMA 2012 w Cheng­du w Chi­nach otrzymu­jąc na­gro­dę w ka­tego­rii: Naj­lep­sza Kreatyw­ność!. Obok pra­cy ar­ty­stycz­nej pro­wadzimy sze­ro­ko za­kro­joną dzia­łal­ność edu­ka­cyj­no-spo­łecz­ną. Ważn­iej­sze pro­jek­ty: ("Dilet­tan­te - te­atr w ruchu", "Cygańs­kie Theatrum Mun­di"); "Te­atr Nau­ko­wy" (z Wy­dzia­łem Edu­ka­cji Mia­sta By­tom), "Lato w Te­atrze" i "Te­atr Pol­ska" (oba or­ga­nizowane przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Z. Raszew­skie­go w War­sza­wie).
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ